สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1183684
Online User Online1
Today Today40
Yesterday Yesterday368
ThisMonth This Month5,740
LastMonth Last Month16,764
ThisYear This Year175,823
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
 
[10-09-2022] โครงการฝึกอบรมเฉพาะทางหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาล เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ประจําปี 2565
[16-08-2022] 27 ก.ค. 65 พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
[16-08-2022] 5-6 ส.ค. 65 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ การจัดกการความรู้ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ
[16-08-2022] 7 ส.ค. 65 พิธีวันปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 4 และหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2564
[16-08-2022] 9 ส.ค. 65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
[19-07-2022] มมนาทางวิชากา (นานาชาติ) ครั้งที่ 2 “Moving Towards a Smoke Free Brain & Mental Balance: Clinical and community level interventions in the next normal”
[11-07-2022] 3 ก.ค. 65 พิธีปฐมนิเทศร่วมกล่าวต้อนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
[11-07-2022] 1-3 ก.ค. 65 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 กิจกรรมการเรียนการภาคปฏิบัติ (การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมอมารี จ.ประจวบคีรีขันธ์
[11-07-2022] 7-8 ก.ค. 65 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “การวิจัย Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” และ การประชุมสาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal”
[07-07-2022] 5 ก.ค. 65 บริการวิชาการ เรื่องส่งเสริมสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนการคัดกรองสุขภาพจิต และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จังหวัดนครปฐม
[09-06-2022] พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
[03-04-2022] 5-8 มกราคม 2565 กิจกรรมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
[22-07-2021] 22 ก.ค. 64 ศูนย์บริการฉีดวัคซีนสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[22-07-2021] 16 ก.ค. 64 ศูนย์บริการฉีดวัคซีนสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[03-03-2020] 4 - 5 มกราคม 2563 การสอบและสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2563 รอบที่ 1
[03-03-2020] 2 มกราคม 2563 โครงการสอบสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติและสอบ OSCE กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ OSCE
[25-02-2020] 20 ธ.ค.2562 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม camtasia
[25-02-2020] 20 ธ.ค.2562 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จ.สมุทรสาคร
[25-02-2020] 19 ธ.ค.2562 กิจกรรม Roadshow โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม และโรงเรียนสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
[25-02-2020] 18 ธ.ค.2562 โครงการหลักสูตรแนวคิดคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: P.C.C)