สายตรงคณบดี


Statistics Statistics
65704
Online User Online1
Today Today101
Yesterday Yesterday213
ThisMonth This Month314
LastMonth Last Month6,974
ThisYear This Year50,855
LastYear Last Year14,849

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
 
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
 
 
ข่าวจากฝ่ายการจัดการศึกษา

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 updatenew
ารางฝึกภาคปฏิบัติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 updatenew
ผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) ปีการศึกษา 2557
แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) หมู่เรียน 57/38
แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) หมู่เรียน 56/50
แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) หมู่เรียน 55/56
แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554) หมู่เรียน 54/51
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 57)
ปฏิทินการศึกษา (เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวจากฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ new

อกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

วิดีโอกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

 

ภารกิจฉุกเฉิน เฮือกสุดท้าย (Credit by Rueng Jing Pan Jor) พิธีมอบขีดหมวกผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรก

พิธีรับหมวกประดับเข็มชั้นปีและดวงประทีป ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร "พยาบาล...จำเป็น"