สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
950187
Online User Online1
Today Today433
Yesterday Yesterday663
ThisMonth This Month29,664
LastMonth Last Month25,512
ThisYear This Year183,127
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

"ผลงานวิชาการ (E-book) อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์"

ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ผลงานวิชาการ
1. เรื่อง Community Nursing Process

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

LINK : http://online.pubhtml5.com/nwat/jfew

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

2. เรื่อง Further SDGs in COMMUNITY ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์

LINK : http://fliphtml5.com/bookcase/qjpty

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

3. เรื่อง การพยาบาลชีวอนามัย (Occupational Health) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์

LINK : https://fliphtml5.com/bookcase/qjpty

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

4. เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นด้านศัลยกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม นมรักษ์

LINK : http://pubhtml5.com/bookcase/sdwg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

5. เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น ภาวะฉุกเฉิน กลุ่มอาการทางตา หู คอ จมูก อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

LINK : http://pubhtml5.com/bookcase/vtta

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

6. เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

LINK : http://pubhtml5.com/bookcase/vtta

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

7. เรื่อง การพยาบาลอนามัยโรงเรียน อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์

LINK : http://pubhtml5.com/bookcase/puto

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

8. เรื่อง เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาในระบบประสาท อาจารย์ภาศินี สุขสถาพรเลิศ

LINK : http://pubhtml5.com/bookcase/kvrb

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

9. เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First AID) อาจารย์วริญา อาระหัง

LINK : http://pubhtml5.com/bookcase/qeaf

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

10. เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio pulmonary Resuscitation) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์

LINK : http://online.pubhtml5.com/vnvj/yfih

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

11. เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อก อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์

LINK : https://pubhtml5.com/xhmf/onta

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

12. เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท สมองและไขสันหลัง: โรคหลอดเลือดสมอง อาจารย์ราตรี หมัดอะดั้ม

LINK : https://pubhtml5.com/bookcase/olpp

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

13. เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การพยาบาลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรม อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์

LINK : https://pubhtml5.com/bookcase/iprl

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

14. เรื่อง การสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก อาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ

LINK : https://pubhtml5.com/bookcase/vtpc

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

15. เรื่อง การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด อาจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล

LINK : https://pubhtml5.com/bookcase/qhok

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

16. เรื่อง การตรวจร่างกายทางระบบประสาท อาจารย์ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์

LINK : https://pubhtml5.com/bookcase/eumh

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

17. เรื่อง การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ

LINK : https://pubhtml5.com/bookcase/iqgo

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564