สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524557
Online User Online2
Today Today387
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,786
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,245
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน 2563 ดังนี้

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
413/2563 1 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบพัฒนาความรู้ของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
420/2563 5 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เดือนกันยายน) 
438/2563 14 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิง แห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2563
439/2563 15 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา ประจําปีการศึกษา 2563 (เดือนกันยายน)
440/2563 15 กันยายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 
441/2563 15 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 10 ปี ประจําปี 2563 (เพิ่มเติม)
447/2563 15 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เวรหอพักดูแลนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจําเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2563 (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน) 
464/2563 24 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานออกหน่วยปฐมพยาบาล กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2563
1845/2563 28 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563