สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
728036
Online User Online1
Today Today159
Yesterday Yesterday414
ThisMonth This Month13,288
LastMonth Last Month17,751
ThisYear This Year173,300
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดังนี้

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
77/2563 2 มีนาคม 2563 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเตรียมหลักฐาน และเขียนเอกสารประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับ คณะ (ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2563)
78/2563 3 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังอัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
79/2563 3 มีนาคม 2563 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ 
85/2563 7 มีนาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หมู่เรียน 59/36 ในการเข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจําปี 2563
86/2563 9 มีนาคม 2563 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ให้บริการคัดกรองตรวจเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
88/2563 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมแบบครบวงจร คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 
95/2563 20 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา ประจําปีการศึกษา 2563 
97/2563 20 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข (เดือนมีนาคม 2563) 
114/2563 27 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบพัฒนาความรู้  แบบออนไลน์ ประจําภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562