สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
955629
Online User Online2
Today Today228
Yesterday Yesterday1,186
ThisMonth This Month35,106
LastMonth Last Month25,512
ThisYear This Year188,569
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดังนี้

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
77/2563 2 มีนาคม 2563 การมอบหมายผู้รับผิดชอบเตรียมหลักฐาน และเขียนเอกสารประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับ คณะ (ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2563)
78/2563 3 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังอัตลักษณ์ : พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
79/2563 3 มีนาคม 2563 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ 
85/2563 7 มีนาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หมู่เรียน 59/36 ในการเข้าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจําปี 2563
86/2563 9 มีนาคม 2563 ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว ให้บริการคัดกรองตรวจเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
88/2563 13 มีนาคม 2563 แต่งตั้งวิทยากรโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมแบบครบวงจร คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 
95/2563 20 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา ประจําปีการศึกษา 2563 
97/2563 20 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข (เดือนมีนาคม 2563) 
114/2563 27 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบพัฒนาความรู้  แบบออนไลน์ ประจําภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562