สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524562
Online User Online2
Today Today392
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,791
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,250
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
27/2563 1 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาคและสอบพัฒนาความรู้ หมู่เรียน 60/45 และ 61/99 ประจําภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข
33/2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความผูกพันธ์ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
39/2563 5 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยงของนางสาวชมพูนุช จันทิมา และนางสาวสิริลักษณ์ กระสวยกลาง
45/2563 9 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางการพยาบาล
46/2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายปฐมพยาบาลโครงการกีฬาเฟื้องฟ้าเกมส์ ประจําปีการศึกษา 2562
47/2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนักกีฬาคณะพยาบาลศาสตร์โครงการกีฬาคณะ เฟื้อองฟ้าเกมส์ ประจําปีการศึกษา 2562 (คณะพยาบาลศาสตร์)
48/2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการกีฬาคณะ เฟื้องฟ้าเกมส์ ประจําปีการศึกษา 2562 (คณะพยาบาลศาสตร์) 
49/2563 12 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เวรหอพัก D6 และหอพักนักศึกษาพยาบาล 2 ประจําเดือนมกราคมธันวาคม 2563
55/2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการกีฬาคณะ เฟื้องฟ้าเกมส์ ประจําปีการศึกษา 2562 (คณะพยาบาลศาสตร์)
57/2563 16 กุมภาพันธ์ 2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ไปราชการกีฬาและทักษะ วิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 “ราชพฤกษ์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
58/2563 18 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงของ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จารุวรรโณ
59/2563 18 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงของ อาจารย์ ดร.จารุภา จิตโสภณ
60/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ พัฒนาหลักสูตร PCC (Primary Care Cluster) 4 หลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะทาง (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
62/2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 แตงตั้งวิทยากร โครงการเสริมสร้างความผูกพันวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานวิชาการ (บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมแบบครบวงจร)
69/2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบรวบยอด คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนคปฐม