สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
728088
Online User Online1
Today Today211
Yesterday Yesterday414
ThisMonth This Month13,340
LastMonth Last Month17,751
ThisYear This Year173,352
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ดังนี้

เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
6/2563 5 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563
7/2563 5 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบรวบยอดระดับเครือข่าย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุงเดือน มกราคม 2563)
8/2563 5 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอบสมรรถนะบัณฑิตนักปฏิบัติและสอบ OSCE (ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2563)
9/2563 5 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขเดือนมกราคม 2563)
10/2563 5 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบซ่อมเสริม ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข เดือนมกราคม 2563)
11/2563 6 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12/2563 6 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้าง 
13/2563 6 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
14/2563 6 ม.ค. 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง วันที่ 6 มกราคม 2563)
16/2563 10 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบซ่อมเสริม ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
17/2563 10 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
18/2563 12 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการระบบสุขภาพ
19/2563 14 ม.ค. 2563 แต่งตั้ง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563
26/2563 29 ม.ค. 2563 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์เวรประเมินตรวจสุขภาพนักศึกษาจีน