สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289907
Online User Online1
Today Today411
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,666
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,272
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

แบบฟอร์มการเบิกจ่าย

 Check - List หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย -
 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร)
 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ)
 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ค่าบำรุงแหล่งฝึก)
 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร
 แบบตอบรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ (Preceptor)
 แบบตอบการเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี (หลักสูตรผู้ช่วย)
 แบบฟอร์ม 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ตารางลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษา -
 สัญญาค้ำประกัน (เงินยืม)
 แบบฟอร์ม ใบลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
 แบบฟอร์ม ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 แบบฟอร์ม ใบลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการอบรม
 แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)