สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524523
Online User Online2
Today Today353
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,752
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,211
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตร การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล วันที่ 25-26 กันยายน 2560

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

1. การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวหน้าไปด้วยกันเพื่อการบริบาลปริกำเนิด 4.0 วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560

2. การประชุมร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2560

3. อบรมการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560

4. อบรมความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ OSCE วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2560

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on active teaching through constructive alignment วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560

6. ประชุมวิชาการ "Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development" วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาลยุค 4.0" วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลโภชนบำบัด วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2561

9. อบรมการบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัยไทย (Conflict Management) รุ่นที่ 3 วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561

10. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้สำหรับบุคคลากรด้านสุขภาพ" วันที่ 16 มีนาคม 2561

11. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Workshop on evidence synthesis for decision making" วันที่ 19 มีนาคม 2561

12. ประชุมวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 "พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่" วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561

13. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล" วันที่ 4 เมษายน 2561

14. อบรมเทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561

15. อบรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561

16. ประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 12 วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561

17. ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 "พยาบาลเสียงแห่งพลังสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน" วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561

18. อบรม เรื่อง "เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21" วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561

19. อบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ 12 วันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2561

20. การประชุมวิชาการ "Update in adult nursing 2018" วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561

21. ประชุมวิชาการ "นวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0" วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

22. อบรม เรื่อง "การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์" วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561

23. อบรมการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่5 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561

24. ประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17" วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ประชุมวิชาการ "โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11" วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561

2. ประชุมวิชาการระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4" วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2561

3. ประชุมวิชาการ "The 9th International Nursing Student Forum 2018" วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561

4. ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561

5. อบรม เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต" วันที่ 4 ธันวาคม 2561

6. เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ "ประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" วันที่ 4 ธันวาคม 2561

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์" วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561

8. ประชุม "การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลด้านวิชาการ" วันที่ 21 ธันวาคม 2561

9. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 "The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2018)" วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2561

10. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต" วันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 2" วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562

12. อบรม เรื่อง "พยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1" วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

13. อบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา THEME I am in" วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2562

14. สัมมนาวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562

15. ประชุมวิชาการ "พยาบาล เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562

16. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับโครงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ Thailand 4.0" วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 (เอกสารประกอบ 5 files)

          17.1 เอกสารประกอบการอบรม "How to teach RDU: 100 ประเด็น RDU ที่ควรสอน"

         17.2 เอกสารประกอบการอบรม "ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21

         17.3 เอกสารประกอบการอบรม "การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพด้าน RDU วิชาชีพการพยาบาลและทิศทางต่อไป

         17.4 เอกสารประกอบการอบรม "Technology - Enhanced Learning in Teaching RDU"

         17.5 เอกสารประกอบการอบรม " MOOC as Resource for Learning Rational Drug Use (RDU)"

18. อบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO" วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

19. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และหลักการออกแบบข้อสอบทางการพยาบาล" วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562

20. ประชุม "การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในปริบทความหลากหลายวัฒนธรรม" วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562

21. ประชุมวิชาการ "Moving forward for quality of maternal and newborn nursing" วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมวิชาการ "โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13" วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2562

2. วิทยากร "โครงการวิจัยประสิทธิผลของชุดส่งเสริมการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองในพระสงฆ์” วันที่ 24 ตุลาคม 2562

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยและนวัตกรรมในการศึกษาพยาบาล : การปฏิรูปเพื่อพยาบาลในยุค 5.0" วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562

4. วิทยากร "โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่ประจำปี 2562" วันที่ 31 ตุลาคม 2562

5. ประชุมวิชาการ "14th Council of rector of Indonesia State University (CRISU) and the council of university president thailand" ณ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2562

6. ประชุมวิชาการ "อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง" วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562

7. อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่องเทคโฯโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562

8. อบรมการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 4 วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562

9. ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2562
 

ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "บริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปรินซ์เซส จ.กรุงเทพมหานคร

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers (ออนไลน์) วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเป็นเลิศด้านสุขภาวะ รุ่นที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2564

4. อบรมหลักสูตร เรื่อง Outcome - Based Education: Backward CurriculumDesign สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร รุ่นที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564

 

ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะวิกฤตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (ออนไลน์) วันที่ 10 มีนาคม 2565

2. อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 25 (ออนไลน์) วันที่ 16-18 มีนาคม 2565

3. อบรม เรื่อง Teaching Technique with Standartized Patien (ออนไลน์) วันที่ 21-22 เมษายน 2565

4. ประชุมหลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศรุ่น 12 วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Getting ready for teacher professional standard (SI-PSF and MU-PSF) รุ่นที่ 2 (ออนไลน์) วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

6. ประชุมวิชาการ เรื่อง How to  set zero pitfalls of midwifery practices (ออนไลน์) วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565