สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524590
Online User Online1
Today Today420
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,819
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,278
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

หมู่เรียน 59/36

case1 case6 case11 case16 case21 case26
case2 case7 case12 case17 case22 case27
case3 case8 case13 case18 case23 case28
case4 case9 case14 case19 case24  
case5 case10 case15 case20 case25  

หมู่เรียน 59/36

594991001 นางสาวกนกวรรณ  บุญเอี่ยม 594991030 นางสาวฟ้าลดา  เงินอร่าม 594991061นางสาวลลิตา  ปัญญา
594991002 นายกิตติ  สว่างศิลป์ 594991031 นางสาวทักษิณา  แจ้งกระจ่าง 594991062 นางสาววรนิษฐา  กลิ่นอาจ
594991003 นางสาวกัญญารัตน์  ภู่ศรี 594991032 นางสาวภิรารัตน์  วงษ์บำหลาบ 594991063 นางสาวนิรชา  พรมมา
594991004 นางสาวกุลณัฐ  เกิดบุญ 594991033 นางสาวรรินดา  อ่อนตา 594991064 นางสาววรราดา  สุธงษา
594991005 นางสาวจารุวรรณ  แสงศิลา 594991034 นางสาวรัชติยา  ว่องไว 594991065 นางสาวปรียา  โพธิสาจันทร์
594991006 นางสาวจิตรลดา  บุญผง 594991035 นางสาวนฤมล  ยาสาธร 594991066 นายอโนชา  ศิริโยธา
594991007 นางสาวจิตรา  ศิริพัฒน์ 594991036 นางสาววราภรณ์  พันธ์ขุนทด 594991067 นางสาวปาลิกา  เรือนมินทร์
594991008 นางสาวจินดารัตน์  ยุนิลา 594991037 นางสาวนาตยา  แก้วกัญญา 594991069 นางสาวลักษมณ  สาวทรัพย์
594991009 นายชาญณรงค์  คล้ายเกิด 594991038 นางสาววิลาสินี  ทองแท่งใหญ่ 594991070 นางสาวศศิประภา  เผ่าพันธุ์
594991010 นางสาวฌาศรีรัตน์  อัครธรรมบดี 594991039 นางสาววิไลพร  สำราญวงษ์ 594991071 นางสาวศศิวิมล  อภิรัตน์
594991011 นางสาวญาณิสา  หงษ์เผือก 594991041 นางสาวปราริฉัตร  ปุราสะกา 594991072 นางสาวศุภิสรา  เอี่ยมสกุล
594991012 นางสาวณัชนก  แปลงยศ 594991042 นางสาวศศิธร  ยืดยาว 594991073 นางสาวสุทัตตา  หรั่งกรุ่น
594991013 นางสาวจิรนันท์  จรดล 594991043 นางสาวศิริพร  เรืองรักษ์ 594991074 นางสาวสุนิตา  ช่อสลิด
594991014 นางสาวจิราวรรณ  แสงศิลา 594991044 นางสาวศุภัสสรา  เจริญฉิม 594991077 นางสาวอัญธริกา  ศรีภูงา
594991015 นางสาวณัฐนิชา  อภิวันท์สิริวัฒน์ 594991045 นางสาวสมพิศ  ม่วงพารา 594991078 นางสาวอรวรรณ  ฉิมมณี
594991016 นางสาวชนกสุดา  บินดี 594991046 นางสาวสิรินทรา  วิทิตสกุลวัฒนะ 594991080 นางสาวอรอนงค์  อวดดี
594991017 นางสาวณัฐริกา  ทานกระโทก 594991048 นางสาวสุทธิดา  มูลหา 594991081 นางสาวมาริสา  นาคขำ
594991018 นางสาวชนิกานต์  พิมพ์ดี 594991049 นางสาวหทัยภัทร  เพชรแพง 594991085 นางสาวจิตตมาศ  พุกนาลุ่ม
594991019 นางสาวดารารัศมี  ขัตติสะ 594991051นางสาวอภัสศร  ยอดเกื้อ 594991087 นายณัฐนัย  ภาพสิงห์
594991020 นางสาวทัศนีย์  พงษ์บริบูรณ์ 594991052 นางสาวอรพิมล  นามประสพ 594991096 นางสาวเมษา  ชอนสุข
594991021 นางสาวชุติมา  แซ่ลิ้ม 594991053 นางสาวอารีรัตน์  ชะบา 594991097 นางสาวรตินัฏฐ์  ชูทาน
594991022 นางสาวธีรภรณ์  ปลูกนิกร 594991054 นางสาวอินทิชา  ธนบดีธรรมจารี 594991106 นางสาวลักษมี  มหาชน
594991024 นายบุญฤทธิ์  ลี้ธนรุ่งเรือง 594991055 นางสาวภัทราภรณ์  พวงลำเจียก 594991059 นางสาวณัฐธิดา  แก้วศรีทรัพย์
594991025 นางสาวเบญจวรรณ  พราหมณ์วงค์ 594991056 นางสาวกานต์พิชชา  อินทำ 594991060 นางสาวรุ่งทิวา  ตายา
594991026 นางสาวปิยะณัฐ  แสงศิริวุฒิ 594991057 นางสาวจิราภา  สุวรรณศรี 594991029 นางสาวดวงสุดา  ครองใจ
594991027 นางสาวพนิดา  บัวศรี 594991058 นางสาวมณีรัตน์  ใช้บางยาง 594991028 นางสาวพลอยชมพู  โยธานารถ
574991150 นางสาวภัทรภร นิบุญกิจ