สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524656
Online User Online2
Today Today486
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,885
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,344
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

584991001 นางสาวกวินทิพย์  เอี่ยมมา 584991030 นางสาวนันทวัน  สุพงษ์ 584991061 นางสาวธันยพร  จันทะเมนชัย
584991002 นางสาวกัญญารัตน์  สนโศรก 584991031 นางสาววรรณดี  นุชนารถ 584991062 นางสาวธิญาดา  รุ่งศรี
584991003 นางสาวกาญจนา  จงศุภวิศาลกิจ 584991032 นางสาววรรณี  มาใหญ่ 584991063 นางสาวนลัทพร  คล้ายทอง
584991004 นางสาวกาญจนา  บุญวิเซ็นต์ 584991033 นางสาวธนพร  ผ่องสีดา 584991064 นางสาวเบญญาพร  นันทะน้อย
584991005 นางสาวธรรญธร  พุกสุริวงศ์ 584991034 นางสาวกาญจนวรรณ  กาญจนกุล 584991065 นางสาวประภารัตน์  กองสุวรรณ
584991007 นายนราวิชญ์  จิตอารีย์ 584991035 นางสาววันเพ็ญ  เกิดขาว 584991066 นางสาวยุพา  แก้ววิเศษ
584991008 นางสาวชนิตา  ยิงยอม 584991036 นางสาวศศิธร  เทศโล 584991067 นางสาวปาริชาติ  เซี่ยงฉิน
584991009 นางสาวชริยา  หมื่นจบ 584991037 นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มม่วง 584991068 นางสาวเปรมฤทัย  จึงมีผลบุญ
584991010 นางสาวกมลชนก  ช่วงทอง 584991038 นางสาวอารียา  สารคาม 584991069 นางสาวรังสิมา  พวงโภคา
584991011 นางสาวดวงพร  นพคุณ 584991040 นางสาวสิริวรรณ์  แกรอด 584991070 นางสาวพงษ์ลัดดา  ไกรศูนย์
584991012 นางสาวทรายแก้ว  เถินหิต 584991041 นางสาวจารุมาศ  แสนนั่งล้อม 584991071 นางสาวพรนภา  ประสาทเขตกรณ์
584991014 นางสาวธิดารัตน์  สงจัตุรัส 584991042 นางสาวสุธารัตน์  ทองแก้ว 584991072 นางสาวมะลิวัลย์  ผมหอม
584991015 นางสาวธิติมา  ทองด้วง 584991044 นางสาวกาญจนา  ฉ่ำเกตุ 584991073 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญชู
584991016 นายธวัชชัย  อุ่นอารมณ์ 584991046 นางสาวศิริลักษณ์  เหล่านอก 584991074 นางสาวรุ่งนภา  ชาญณรงค์
584991017 นางสาวนภาพร  อ่อนสอาด 584991047 นางสาวอารยา  ไกรทอง 584991075 นางสาววนิดา  จวงแก้วภัสสร
584991019 นางสาวธัญลักษณ์  อ่อนจ้อย 584991049 นางสาวอินทิรา  ประทุมเมศร์ 584991076 นางสาววรกัญญา  ยาทองไชย
584991020 นางสาวเบญจรัตน์  ปรึกษา 584991050 นางสาวอุไรวรรณ  โคลดประโคน 584991077 นางสาววรกานต์  เมฆฉาย
584991021 นางสาวจินตปาตี  ทองเพชร 584991052 นางสาวชนกณันท์  เหลี่ยมครุฑ 584991078 นางสาวสุภัทรา  ทองสงัด
584991022 นางสาวประวีณ์นุช  เรืองเดช 584991053 นางสาวชุติกาญจน์  สิงหมณี 584991079 นางสาวอรพิมล  กลอนกระโทก
584991023 นางสาวปุญญิศา  เซี่ยงฉิน 584991054 นางสาวฐิติวรดา  ร่มโพธิ์พัก 584991080 นางสาวอรยา  เกิดโถ
584991024 นางสาวพรชิตา  ผงสันเทียะ 584991055 นางสาวณัฐณิชา  หอมเย็น 584991081 นางสาวกาญจนา  รักขยัน
584991025 นางสาวสุกัญญา  มากทิมทอง 584991057 นางสาวทิพทิวา  จำปาบุรี 584991082 นายวุฒิชัย  แก่นโท
584991026 นางสาวพัชริดา  อองเจียรี 584991058 นางสาวทิพวัลย์  หอมกลิ่น  
584991028 นางสาวมยุรี  บุญมี 584991059 นางสาวปนัดดา  กองคำ  
584991029 นางสาวศิรินทรา  คายเลิศ 584991060 นางสาวแพรว  แสวงทรัพย์