สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524646
Online User Online2
Today Today476
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,875
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,334
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

หมู่เรียน 61/99

614991001 นางสาวกนกกร   พลวงค์ 614991002  นางสาวกิตติยา   สร้อยคำ 614991003  นางสาวกนกวรรณ   อินสุระ
614991005  นางสาวจิราภรณ์   สุขตะโก 614991006 นางสาวจุฑาทิพย์ อสุนี ณ อยุธยา 614991007  นางสาวชลดา   บุญติด
614991008 นางสาวกรรณิการ์   เทียนสมบัติ 614991009 นายณัฐศักดิ์   จำลองเพ็ง 614991010  นางสาวนิติยา    เหล่าลาภ
614991011 นางสาวนุธิดา   ไชยแสง 614991012 นางสาวบุญพิทักษ์   แก้วพิจิตร 614991013 นางสาวกรวิภา   โพธิ์ศรี
614991014 นางสาวพัชรพร   สุขไชย 614991015  นางสาวพิมพ์อัปสร   โถปัญญา 614991016 นางสาวจิระดา   พึ่งสกุล
614991018  นางสาวชนิภา   กลิ่นน้อย 614991019  นางสาวอาภัสรา   ศรีสุวรรณ์ 614991020  นางสาวอารยา   บุญรอด
614991021  นางสาวณัชชา   เชียงคำ 614991022  นางสาวณัฏฐณิชา   ยางงาม 614991023 นางสาวณัฐฏฒฑากรณ์   สยองเดช
614991025  นางสาวธนาวดี   ผาภุมมา 614991026 นางสาวนาวาตรี   พิมพะลา 614991027  นางสาวบุษกร   จันทะหลุย
614991028  นางสาวปวีณา   ผลอุดม 614991029 นางสาวพรทิพย์   ดวงจำปา 614991030  นางสาวพรพิมล   อินกอง
614991031  นางสาวพิมพ์ใจ   พรมโสภา 614991032  นางสาวภรเจริญ   แสนเสนยา 614991033  นางสาววรรณพร วงษ์วัฒนา
614991036 นายศิวมินทร์   สินเธาว์ 614991037  นางสาวโศรยา   เหล่าจันทร์ 614991038  นางสาวสิริกาญจน์   ปิยะรุณ
614991039 นางสาวสิรินารถ   ยอดใหญ่ 614991040  นางสาวสุพรรษา   พันทา 614991041 นางสาวสุมาตตา   ไชยโย
614991042   นางสาวสุวลักษณ์   พิมสน 614991043 นางสาวหทัยภัทร   เกียรตินอก 614991044 นางสาวแหม่ม   ปลิดดอก
614991046  นางสาวดวงกมล   สุขสำราญ 614991047 นางสาวนิกข์นิภา   ดวงจำปา 614991049  นางสาวพรอุษา   เมืองสมัย
614991050  นางสาวรัตนาภรณ์   บัวเนียม 614991051  นางสาววนัสชพร   ศรีสาร 614991052 นางสาวเอมอร   ดอนพรหมะ