สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524498
Online User Online3
Today Today328
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,727
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,186
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 624991001  นางสาวกมลชนก แจ่มน้อย  624991002  นางสาวกมลทิพย์ สนั่นเอื้อ  624991003  นางสาวขนิษฐา ฉิมบุญอยู่
 624991004  นางสาวจิราพร บุณยะประภูติ  624991005  นางสาวจิราพรรณ แก่นจันทร์  624991007  นางสาวฐาปณีย์ บุญเรือง
 624991008  นางสาวฐิติภา รอดสำเริง  624991009  นางสาวณัฐวดี บริบาล  624991010  นายดนุพล หยอยสระ
 624991011  นายธนากร เสริฐภูเขียว  624991012  นางสาวธนารัตน์ อรรคติ  624991014 นางสาวธัญลักษณ์ อินรา 
 624991016  นายนนทวัฒน์ นิลคำ  624991018  นางสาวนิชาพัชร์ หึกขุนทด  624991020  นางสาวบุษยา พึ่งสลุด
 624991021  นางสาวปฐมพร พิศวง  624991023   นางสาวปาริฉัตร บุญเฮ้า  624991024  นางสาวปิยมาส จันสอน
 624991026 นางสาวพรเพ็ญ อาษาพร  624991028   นางสาวพิชญาภัค ใจดี  624991029  นางสาวพิมพรรณรายณ์ โสดาราม
 624991030  นางสาวพิมลภัส กลิ่นแก่นจันทร์  624991031  นางสาวพิราอร พลาศรี  624991033   นางสาวไพจิตรา บุรคอน
 624991034  นางสาวภัทราภรณ์ ทัศมาลี  624991035  นางสาวมัลลิกา มั่งมูล  624991037  นางสาวยลดา ศรีเพ็ง
 624991038  นางสาวรจนา ศรีวิลัย  624991040  นางสาวรินภา ลอดบุญมา  624991042  นางสาววราภรณ์ ศรีวิเศษ
 624991043  นางสาววริศรา คำหล้า  624991045  นางสาววิสาขา มหันตพงษา  624991047  นางสาวศศิกานต์ สุลำนาจ
 624991049 นางสาวศศิธร ราชพลี  624991051  นางสาวศุภนิดา ขุนเที่ยงธรรม  624991054  นางสาวสิริขวัญ ชูสม
 624991056  นางสาวสุธารส อาจน้อย  624991058   นางสาวสุภรัตน์ เนตรจ๋อย  624991060  นางสาวอรพรรณ วรรณวัฒน์
 624991063  นางสาวอัจฉรา ศรีบัว  624991064  นางสาวอาซูรา เจ๊ะอาเเว  624991065  นางสาวอารยา อายุวัฒน์
 624991066  นางสาวนริศรา ตะพานบุญ  624991069  นางสาวสุกัญญา ศรีหาบุญมา  624991070  นางสาวฮูซัยฟะฮ์ สามะอาลี