สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1504324
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday309
ThisMonth This Month9,810
LastMonth Last Month15,144
ThisYear This Year63,012
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

หัวข้อ: งานพัฒนานักศึกษา\ผลงานนักศึกษา\Mind mapping

การพยาบาลฉุกเฉินผู้ที่มีภาวะช็อก

594991001 นางสาวกนกวรรณ  บุญเอี่ยม 594991030 นางสาวฟ้าลดา  เงินอร่าม 594991061นางสาวลลิตา  ปัญญา
594991002 นายกิตติ  สว่างศิลป์ 594991031 นางสาวทักษิณา  แจ้งกระจ่าง 594991062 นางสาววรนิษฐา  กลิ่นอาจ
594991003 นางสาวกัญญารัตน์  ภู่ศรี 594991032 นางสาวภิรารัตน์  วงษ์บำหลาบ 594991063 นางสาวนิรชา  พรมมา
594991004 นางสาวกุลณัฐ  เกิดบุญ 594991033 นางสาวรรินดา  อ่อนตา 594991064 นางสาววรราดา  สุธงษา
594991005 นางสาวจารุวรรณ  แสงศิลา 594991034 นางสาวรัชติยา  ว่องไว 594991065 นางสาวปรียา  โพธิสาจันทร์
594991006 นางสาวจิตรลดา  บุญผง 594991035 นางสาวนฤมล  ยาสาธร 594991066 นายอโนชา  ศิริโยธา
594991007 นางสาวจิตรา  ศิริพัฒน์ 594991036 นางสาววราภรณ์  พันธ์ขุนทด 594991067 นางสาวปาลิกา  เรือนมินทร์
594991008 นางสาวจินดารัตน์  ยุนิลา 594991037 นางสาวนาตยา  แก้วกัญญา 594991069 นางสาวลักษมณ  สาวทรัพย์
594991009 นายชาญณรงค์  คล้ายเกิด 594991038 นางสาววิลาสินี  ทองแท่งใหญ่ 594991070 นางสาวศศิประภา  เผ่าพันธุ์
594991010 นางสาวฌาศรีรัตน์  อัครธรรมบดี 594991039 นางสาววิไลพร  สำราญวงษ์ 594991071 นางสาวศศิวิมล  อภิรัตน์
594991011 นางสาวญาณิสา  หงษ์เผือก 594991041 นางสาวปราริฉัตร  ปุราสะกา 594991072 นางสาวศุภิสรา  เอี่ยมสกุล
594991012 นางสาวณัชนก  แปลงยศ 594991042 นางสาวศศิธร  ยืดยาว 594991073 นางสาวสุทัตตา  หรั่งกรุ่น
594991013 นางสาวจิรนันท์  จรดล 594991043 นางสาวศิริพร  เรืองรักษ์ 594991074 นางสาวสุนิตา  ช่อสลิด
594991014 นางสาวจิราวรรณ  แสงศิลา 594991044 นางสาวศุภัสสรา  เจริญฉิม 594991077 นางสาวอัญธริกา  ศรีภูงา
594991015 นางสาวณัฐนิชา  อภิวันท์สิริวัฒน์ 594991045 นางสาวสมพิศ  ม่วงพารา 594991078 นางสาวอรวรรณ  ฉิมมณี
594991016 นางสาวชนกสุดา  บินดี 594991046 นางสาวสิรินทรา  วิทิตสกุลวัฒนะ 594991080 นางสาวอรอนงค์  อวดดี
594991017 นางสาวณัฐริกา  ทานกระโทก 594991048 นางสาวสุทธิดา  มูลหา 594991081 นางสาวมาริสา  นาคขำ
594991018 นางสาวชนิกานต์  พิมพ์ดี 594991049 นางสาวหทัยภัทร  เพชรแพง 594991085 นางสาวจิตตมาศ  พุกนาลุ่ม
594991019 นางสาวดารารัศมี  ขัตติสะ 594991051นางสาวอภัสศร  ยอดเกื้อ 594991087 นายณัฐนัย  ภาพสิงห์
594991020 นางสาวทัศนีย์  พงษ์บริบูรณ์ 594991052 นางสาวอรพิมล  นามประสพ 594991096 นางสาวเมษา  ชอนสุข
594991021 นางสาวชุติมา  แซ่ลิ้ม 594991053 นางสาวอารีรัตน์  ชะบา 594991097 นางสาวรตินัฏฐ์  ชูทาน
594991022 นางสาวธีรภรณ์  ปลูกนิกร 594991054 นางสาวอินทิชา  ธนบดีธรรมจารี 594991106 นางสาวลักษมี  มหาชน
594991024 นายบุญฤทธิ์  ลี้ธนรุ่งเรือง 594991055 นางสาวภัทราภรณ์  พวงลำเจียก 594991059 นางสาวณัฐธิดา  แก้วศรีทรัพย์
594991025 นางสาวเบญจวรรณ  พราหมณ์วงค์ 594991056 นางสาวกานต์พิชชา  อินทำ 594991060 นางสาวรุ่งทิวา  ตายา
594991026 นางสาวปิยะณัฐ  แสงศิริวุฒิ 594991057 นางสาวจิราภา  สุวรรณศรี 594991029 นางสาวดวงสุดา  ครองใจ
594991027 นางสาวพนิดา  บัวศรี 594991058 นางสาวมณีรัตน์  ใช้บางยาง 594991028 นางสาวพลอยชมพู  โยธานารถ

 

งานกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6

 

งานเดี่ยว

604991001 นางสาวเกสร  ถาวร 604991035 นางสาวเรืองรวี  รูปขำดี 604991063 นางสาวปรียาภรณ์  เสือคล้าย
604991003 นางสาวชลธิชา  ไชยชนะ 604991036 นางสาวนริสา  ชูชาติ 604991064 นางสาวสุชาวดี  ศรีสมนึก
604991004 นางสาวเจนจิรา  นักจะเข้ 604991037 นางสาวนันทวัน  โยชน์ด้วง 604991066 นางสาวสุมล  ตรีรัตนวารีสิน
604991005 นางสาวชนม์นิภา  ถนอมทรัพย์ 604991038 นางสาววาสนา  ปานบุญ 604991067 นางสาวภารดี  พัดทอง
604991006 นายสุวิทย์  จำรองเพ็ง 604991039 นายวิศวชิต  จันทร์อ่ำ 604991068 นางสาวฤดีรัตน์  โพธิ์ระหงส์
604991007 นางสาวชัญญานุช  คล้ายวิมุติ 604991040 นางสาวศรสวรรค์  ศรีเหรา 604991069 นายวัฒนาวุฒิ  พิพัฒน์ศิถี
604991008 นางสาวโซเฟีย  อาแด 604991041 นางสาวศิริยากร  ชารีผาย 604991070 นางสาวอรุณลักษณ์  แก้วมาวัน
604991009 นางสาวญานิกา  ชื่นบาล 604991043 นางสาวพัชญานนท์  อินทะจันทร์ 604991072 นางสาวอาจอนงค์  จันอ้วน
604991010 นางสาวณัฐชา  จวนกระจ่าง 604991044 นางสาวพิชญาภา  พวงมะลิ 604991073 นางสาวอุไรวรรณ  แก้วแก่นคูณ
604991011 นางสาวณัฐพร  คล้ายทอง 604991045 นายพิชยภัทร  ปัททุมมานนท์ 604991074 นางสาวไอยดาวรรณ  คำพล
604991012 นางสาวเกสรา  ใจหล้า 604991046 นางสาวอนัญญา  สกุลซ้ง 604991076 นางสาวเหมือนฝัน  พิมพ์สุวรรณ์
604991013 นางสาวจุฑาทิพย์  จันชัยชิด 604991047 นางสาวภคพร  สมสนุก 604991078 นางสาวอริยา  วาริกุด
604991014 นายธวัชชัย  รอดจากทุกข์ 604991048 นางสาวภัทรวดี  บุญรอด 604991079 นางสาวอสมาภรณ์  อินทสิน
604991015 นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ทอง 604991049 นางสาวมีนา  แก้วจาระนัย 604991080 นางสาวณัฐชา  ฤทธิ์ชรัดพันธุ์
604991017 นางสาวชนิตา  แขวงนอก 604991050 นางสาวอุษณีษ์  มีจั่นเพชร 604991081 นางสาวพราวตา  อินธิวงษ์
604991019 นางสาวชุติมา  วรสาร 604991051 นางสาวกนกพร  มัชฌิโม 604991082 นางสาวพิมพา  หลำศิริ
604991020 นางสาวนันทินี  วิมล 604991052 นางสาวกมลวรรณ  คำลันดา 604991083 นางสาวธนาภรณ์  ศรีบุญเรือง
604991024 นางสาวปาริชาต  บุญน้อม 604991053 นางสาวลูกน้ำ  กุมภัณฑ์ 604991084 นางสาวปทุมพร   น้อยชาลี
604991025 นางสาวพรทิพย์  วิเศษสิงห์ 604991055 นางสาววริศรา  ศรีษา 604991085 นางสาวพสรวดี  อุดมนพรัตน์
604991026 นายณัฐวุฒิ  ทองใส 604991056 นางสาวชนิดาภา  ทองบุญ 604991086 นางสาวนภสร  เศรษฐีภูมิ
604991028 นางสาวมณฑา  สุขาบูรณ์ 604991057 นางสาววันทนีย์  นันทะรักษา 604991087 นางสาวธิดารัตน์  คานประเดิม
604991029 นางสาวดวงกมลชนก  ธานีโต 604991058 นายศุภกิตติ์  ภิมาลย์ 604991088 นางสาวปพิชญา  ปลั่งคล้ายแข
604991030 นางสาวมัชฌิมา  เรืองประชา 604991059 นางสาวดุษฎี  จันทร์ยิด 604991090 นางสาวสร้อยใจ  สายวัน
604991031 นางสาวธัญเรศ  วิชาสาร 604991060 นางสาวธมลวรรณ  แก้วไซหาญ 604991091 นางสาวสาวิตรี  เตชะดี
604991033 นางสาวรัชนีกร  หนูนันท์ 604991061 นางสาวธมลวรรณ  ปฐมวิจิตร 604991092 นางสาวนิรุชา  ลานสันทัด
604991034 นางสาวรินทร์พิชา  คูเจริญไพศาล 604991062 นางสาวสายฝน  ขันทองแดง 604991093

นางสาวสุกัญญา  เตรียมกลม

 594991059  นางสาวณัฐธิดา  แก้วศรีทรัพย์        

 

การพยาบาลอาชีวอนามัย

604991001 นางสาวเกสร  ถาวร 604991035 นางสาวเรืองรวี  รูปขำดี 604991063 นางสาวปรียาภรณ์  เสือคล้าย
604991003 นางสาวชลธิชา  ไชยชนะ 604991036 นางสาวนริสา  ชูชาติ 604991064 นางสาวสุชาวดี  ศรีสมนึก
604991004 นางสาวเจนจิรา  นักจะเข้ 604991037 นางสาวนันทวัน  โยชน์ด้วง 604991066 นางสาวสุมล  ตรีรัตนวารีสิน
604991005 นางสาวชนม์นิภา  ถนอมทรัพย์ 604991038 นางสาววาสนา  ปานบุญ 604991067 นางสาวภารดี  พัดทอง
604991006 นายสุวิทย์  จำรองเพ็ง 604991039 นายวิศวชิต  จันทร์อ่ำ 604991068 นางสาวฤดีรัตน์  โพธิ์ระหงส์
604991007 นางสาวชัญญานุช  คล้ายวิมุติ 604991040 นางสาวศรสวรรค์  ศรีเหรา 604991069 นายวัฒนาวุฒิ  พิพัฒน์ศิถี
604991008 นางสาวโซเฟีย  อาแด 604991041 นางสาวศิริยากร  ชารีผาย 604991070 นางสาวอรุณลักษณ์  แก้วมาวัน
604991009 นางสาวญานิกา  ชื่นบาล 604991043 นางสาวพัชญานนท์  อินทะจันทร์ 604991072 นางสาวอาจอนงค์  จันอ้วน
604991010 นางสาวณัฐชา  จวนกระจ่าง 604991044 นางสาวพิชญาภา  พวงมะลิ 604991073 นางสาวอุไรวรรณ  แก้วแก่นคูณ
604991011 นางสาวณัฐพร  คล้ายทอง 604991045 นายพิชยภัทร  ปัททุมมานนท์ 604991074 นางสาวไอยดาวรรณ  คำพล
604991012 นางสาวเกสรา  ใจหล้า 604991046 นางสาวอนัญญา  สกุลซ้ง 604991076 นางสาวเหมือนฝัน  พิมพ์สุวรรณ์
604991013 นางสาวจุฑาทิพย์  จันชัยชิด 604991047 นางสาวภคพร  สมสนุก 604991078 นางสาวอริยา  วาริกุด
604991014 นายธวัชชัย  รอดจากทุกข์ 604991048 นางสาวภัทรวดี  บุญรอด 604991079 นางสาวอสมาภรณ์  อินทสิน
604991015 นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ทอง 604991049 นางสาวมีนา  แก้วจาระนัย 604991080 นางสาวณัฐชา  ฤทธิ์ชรัดพันธุ์
604991017 นางสาวชนิตา  แขวงนอก 604991050 นางสาวอุษณีษ์  มีจั่นเพชร 604991081 นางสาวพราวตา  อินธิวงษ์
604991019 นางสาวชุติมา  วรสาร 604991051 นางสาวกนกพร  มัชฌิโม 604991082 นางสาวพิมพา  หลำศิริ
604991020 นางสาวนันทินี  วิมล 604991052 นางสาวกมลวรรณ  คำลันดา 604991083 นางสาวธนาภรณ์  ศรีบุญเรือง
604991024 นางสาวปาริชาต  บุญน้อม 604991053 นางสาวลูกน้ำ  กุมภัณฑ์ 604991084 นางสาวปทุมพร   น้อยชาลี
604991025 นางสาวพรทิพย์  วิเศษสิงห์ 604991055 นางสาววริศรา  ศรีษา 604991085 นางสาวพสรวดี  อุดมนพรัตน์
604991026 นายณัฐวุฒิ  ทองใส 604991056 นางสาวชนิดาภา  ทองบุญ 604991086 นางสาวนภสร  เศรษฐีภูมิ
604991028 นางสาวมณฑา  สุขาบูรณ์ 604991057 นางสาววันทนีย์  นันทะรักษา 604991087 นางสาวธิดารัตน์  คานประเดิม
604991029 นางสาวดวงกมลชนก  ธานีโต 604991058 นายศุภกิตติ์  ภิมาลย์ 604991088 นางสาวปพิชญา  ปลั่งคล้ายแข
604991030 นางสาวมัชฌิมา  เรืองประชา 604991059 นางสาวดุษฎี  จันทร์ยิด 604991090 นางสาวสร้อยใจ  สายวัน
604991031 นางสาวธัญเรศ  วิชาสาร 604991060 นางสาวธมลวรรณ  แก้วไซหาญ 604991091 นางสาวสาวิตรี  เตชะดี
604991033 นางสาวรัชนีกร  หนูนันท์ 604991061 นางสาวธมลวรรณ  ปฐมวิจิตร 604991092 นางสาวนิรุชา  ลานสันทัด
604991034 นางสาวรินทร์พิชา  คูเจริญไพศาล 604991062 นางสาวสายฝน  ขันทองแดง 604991093 นางสาวสุกัญญา  เตรียมกลม
594991059 นางสาวณัฐธิดา  แก้วศรีทรัพย์         

 

โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ

614991001 นางสาวกนกกร  พลวงค์ 614991002 นางสาวกิตติยา  สร้อยคำ 614991003 นางสาวกนกวรรณ  อินสุระ
614991005 นางสาวจิราภรณ์  สุขตะโก 614991006 นางสาวจุฑาทิพย์ อสุนี ณ อยุธยา 614991007 นางสาวชลดา  บุญติด
614991008 นางสาวกรรณิการ์ เทียนสมบัติ 614991010 นางสาวนิติยา เหล่าลาภ 614991011 นางสาวนุธิดา ไชยแสง
614991012 นางสาวบุญพิทักษ์ แก้วพิจิตร 614991013 นางสาวกรวิภา โพธิ์ศรี 614991014 นางสาวพัชรพร สุขไชย
614991015 นางสาวพิมพ์อัปสร โถปัญญา 614991016 นางสาวจิระดา พึ่งสกุล 614991018 นางสาวชนิภา  กลิ่นน้อย
614991019 นางสาวอาภัสรา ศรีสุวรรณ์ 614991020 นางสาวอารยา บุญรอด 614991021 นางสาวณัชชา เชียงคำ
614991022 นางสาวณัฏฐณิชา ยางงาม 614991023 นางสาวณัฐฏฒฑากรณ์ สยองเดช 614991025 นางสาวธนาวดี ผาภุมมา
614991026 นางสาวนาวาตรี พิมพะลา 614991027 นางสาวบุษกร  จันทะหลุย 614991028 นางสาวปวีณา ผลอุดม
614991029 นางสาวพรทิพย์ ดวงจำปา 614991030 นางสาวพรพิมล อินกอง 614991031 นางสาวพิมพ์ใจ พรมโสภา
614991032 นางสาวภรเจริญ  แสนเสนยา 614991033 น.ส.วรรณพร วงษ์วัฒนา 614991037 นางสาวโศรยา เหล่าจันทร์
614991038 นางสาวสิริกาญจน์ ปิยพรุณ 614991039 นางสาว สิรินารถ ยอดใหญ่ 614991040 นางสาวสุพรรษา พันทา
614991041 นางส่าวสุมาตตา ไชยโย 614991042 นางสาวสุวลักษณ์ พิมสน 614991043 นางสาวหทัยภัทร เกียรตินอก
614991044 นางสาวแหม่ม ปลิดดอก 614991046 นางสาวดวงกมล สุขสำราญ 614991047 นางสาวนิกข์นิภา  ดวงจำปา
614991049 นางสาวพรอุษา เมืองสมัย 614991050 นางสาวรัตนาภรณ์ บัวเนียม 614991051 นางสาววนัสชพร ศรีสาร
614991052 นางสาวเอมอร  ดอนพรหมะ    

 

รายวิชาสูติศาสตร์

614991001 นางสาวกนกกร พลวงค์ 614991002 นางสาวกิตติยา สร้อยคำ 614991003 นางสาวกนกวรรณ อินสุระ
614991005 นางสาวจิราภรณ์ สุขตะโก 614991006 นางสาวจุฑาทิพย์ อสุนี ณ อยุธยา 614991007 นางสาวชลดา บุญติด
614991008 นางสาวกรรณิการ์ เทียนสมบัติ 614991010 นางสาวนิติยา เหล่าลาภ 614991011 นางสาวนุธิดา ไชยแสง
614991012 นางสาวบุญพิทักษ์ แก้วพิจิตร 614991013 นางสาวกรวิภา โพธิ์ศรี 614991015 นางสาวพิมพ์อัปสร โถปัญญา
614991016 นางสาวจิระดา พึ่งสกุล 614991018 นางสาวชนิภา  กลิ่นน้อย 614991019 นางสาวอาภัสรา  ศรีสุวรรณ์
614991020 นางสาวอายา  บุญรอด 614991021 นางสาวณัชชา เชียงคำ 614991022 นางสาวณัฏฐณิชา ยางงาม
614991023 นางสาวณัฐฏฒฑากรณ์ สยองเดช 614991025 นางสาวธนาวดี ผาภุมมา 614991026 นางสาวนาวาตรี พิมพะลา
614991027 นางสาวบุษกร  จันทะหลุย 614991028 นางสาวปวีณา  ผลอุดม 614991029 นางสาวพรทิพย์ ดวงจำปา
614991030 นางสาวพรพิมล อินกอง 614991031 นางสาวพิมพ์ใจ พรมโสภา 614991032 นางสาวภรเจริญ แสนเสนยา
614991033 นางสาววรรณพร วงษ์วัฒนา 614991037 นางสาวโศรยา เหล่าจันทร์ 614991038 นางสาวสิริกาญจน์ ปิยะรุญ
614991039  นางสาวสิรินาถ ยอดใหญ่ 614991040 นางสาวสุพรรษา พันทา 614991041 นางสาวสุมาตตา  ไชยโย
614991042 นางสาวสุวลักษณ์ พิมสน 614991043 นางสาวหทัยภัทร เกียรตินอก 614991044 นางสาวแหม่ม ปลิดดอก
614991046 นางสาวดวงกมล สุขสำราญ 614991047 นางสาวนิกข์นิภา  ดวงจำปา 614991049 นางสาวพรอุษา  เมืองสมัย
614991050 นางสาวรัตนาภรณ์ บัวเนียม 614991051 นางสาววนัสชพร ศรีสาร 614991052 นางสาวเอมอร ดอนพรหมะ