สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524546
Online User Online4
Today Today376
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,775
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,234
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผลงาน Infographics ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

หมู่เรียน 62/97

 624991001  นางสาวกมลชนก แจ่มน้อย  624991002  นางสาวกมลทิพย์ สนั่นเอื้อ  624991003  นางสาวขนิษฐา ฉิมบุญอยู่
 624991004  นางสาวจิราพร บุณยะประภูติ  624991005  นางสาวจิราพรรณ แก่นจันทร์  624991007  นางสาวฐาปณีย์ บุญเรือง
 624991008  นางสาวฐิติภา รอดสำเริง  624991009  นางสาวณัฐวดี บริบาล  624991010  นายดนุพล หยอยสระ
 624991011  นายธนากร เสริฐภูเขียว  624991012  นางสาวธนารัตน์ อรรคติ  624991014 นางสาวธัญลักษณ์ อินรา 
 624991016  นายนนทวัฒน์ นิลคำ  624991018  นางสาวนิชาพัชร์ หึกขุนทด  624991020  นางสาวบุษยา พึ่งสลุด
 624991021  นางสาวปฐมพร พิศวง  624991023   นางสาวปาริฉัตร บุญเฮ้า  624991024  นางสาวปิยมาส จันสอน
 624991026 นางสาวพรเพ็ญ อาษาพร  624991028   นางสาวพิชญาภัค ใจดี  624991029  นางสาวพิมพรรณรายณ์ โสดาราม
 624991030  นางสาวพิมลภัส กลิ่นแก่นจันทร์  624991031  นางสาวพิราอร พลาศรี  624991033   นางสาวไพจิตรา บุรคอน
 624991034  นางสาวภัทราภรณ์ ทัศมาลี  624991035  นางสาวมัลลิกา มั่งมูล  624991037  นางสาวยลดา ศรีเพ็ง
 624991038  นางสาวรจนา ศรีวิลัย  624991040  นางสาวรินภา ลอดบุญมา  624991042  นางสาววราภรณ์ ศรีวิเศษ
 624991043  นางสาววริศรา คำหล้า  624991045  นางสาววิสาขา มหันตพงษา  624991047  นางสาวศศิกานต์ สุลำนาจ
 624991049 นางสาวศศิธร ราชพลี  624991051  นางสาวศุภนิดา ขุนเที่ยงธรรม  624991054  นางสาวสิริขวัญ ชูสม
 624991056  นางสาวสุธารส อาจน้อย  624991058   นางสาวสุภรัตน์ เนตรจ๋อย  624991060  นางสาวอรพรรณ วรรณวัฒน์
 624991063  นางสาวอัจฉรา ศรีบัว  624991064  นางสาวอาซูรา เจ๊ะอาเเว  624991065  นางสาวอารยา อายุวัฒน์
 624991066  นางสาวนริศรา ตะพานบุญ  624991069  นางสาวสุกัญญา ศรีหาบุญมา  624991070  นางสาวฮูซัยฟะฮ์ สามะอาลี

หมู่เรียน 61/99

614991001 นางสาวกนกกร   พลวงค์ 614991002  นางสาวกิตติยา   สร้อยคำ 614991003  นางสาวกนกวรรณ   อินสุระ
614991005  นางสาวจิราภรณ์   สุขตะโก 614991006 นางสาวจุฑาทิพย์ อสุนี ณ อยุธยา 614991007  นางสาวชลดา   บุญติด
614991008 นางสาวกรรณิการ์   เทียนสมบัติ 614991009 นายณัฐศักดิ์   จำลองเพ็ง 614991010  นางสาวนิติยา    เหล่าลาภ
614991011 นางสาวนุธิดา   ไชยแสง 614991012 นางสาวบุญพิทักษ์   แก้วพิจิตร 614991013 นางสาวกรวิภา   โพธิ์ศรี
614991014 นางสาวพัชรพร   สุขไชย 614991015  นางสาวพิมพ์อัปสร   โถปัญญา 614991016 นางสาวจิระดา   พึ่งสกุล
614991018  นางสาวชนิภา   กลิ่นน้อย 614991019  นางสาวอาภัสรา   ศรีสุวรรณ์ 614991020  นางสาวอารยา   บุญรอด
614991021  นางสาวณัชชา   เชียงคำ 614991022  นางสาวณัฏฐณิชา   ยางงาม 614991023 นางสาวณัฐฏฒฑากรณ์   สยองเดช
614991025  นางสาวธนาวดี   ผาภุมมา 614991026 นางสาวนาวาตรี   พิมพะลา 614991027  นางสาวบุษกร   จันทะหลุย
614991028  นางสาวปวีณา   ผลอุดม 614991029 นางสาวพรทิพย์   ดวงจำปา 614991030  นางสาวพรพิมล   อินกอง
614991031  นางสาวพิมพ์ใจ   พรมโสภา 614991032  นางสาวภรเจริญ   แสนเสนยา 614991033  นายศิวมินทร์   สินเธาว์
614991036 นายศิวมินทร์   สินเธาว์ 614991037  นางสาวโศรยา   เหล่าจันทร์ 614991038  นางสาวสิริกาญจน์   ปิยะรุณ
614991039 นางสาวสิรินารถ   ยอดใหญ่ 614991040  นางสาวสุพรรษา   พันทา 614991041 นางสาวสุมาตตา   ไชยโย
614991042   นางสาวสุวลักษณ์   พิมสน 614991043 นางสาวหทัยภัทร   เกียรตินอก 614991044 นางสาวแหม่ม   ปลิดดอก
614991046  นางสาวดวงกมล   สุขสำราญ 614991047 นางสาวนิกข์นิภา   ดวงจำปา 614991049  นางสาวพรอุษา   เมืองสมัย
614991050  นางสาวรัตนาภรณ์   บัวเนียม 614991051  นางสาววนัสชพร   ศรีสาร 614991052 นางสาวเอมอร   ดอนพรหมะ


หมู่เรียน 60/45
 

604991001 นางสาวเกสร  ถาวร 604991003 นางสาวชลธิชา  ไชยชนะ 604991004 นางสาวเจนจิรา  นักจะเข้
604991005 นางสาวชนม์นิภา  ถนอมทรัพย์ 604991006 นายสุวิทย์  จำรองเพ็ง 604991007 นางสาวชัญญานุช  คล้ายวิมุติ
604991008 นางสาวโซเฟีย  อาแด 604991009 นางสาวญานิกา  ชื่นบาล 604991010 นางสาวณัฐชา  จวนกระจ่าง
604991011 นางสาวณัฐพร  คล้ายทอง 604991012 นางสาวเกสรา  ใจหล้า 604991013 นางสาวจุฑาทิพย์  จันชัยชิด
604991014 นายธวัชชัย  รอดจากทุกข์ 604991015 นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ทอง 604991017 นางสาวชนิตา  แขวงนอก
604991019 นางสาวชุติมา  วรสาร 604991020 นางสาวนันทินี  วิมล 604991024 นางสาวปาริชาต  บุญน้อม
604991025 นางสาวพรทิพย์  วิเศษสิงห์ 604991026 นายณัฐวุฒิ  ทองใส 604991028 นางสาวมณฑา  สุขาบูรณ์
604991029 นางสาวดวงกมลชนก  ธานีโต 604991030 นางสาวมัชฌิมา  เรืองประชา 604991031 นางสาวธัญเรศ  วิชาสาร
604991033 นางสาวรัชนีกร  หนูนันท์ 604991034 นางสาวรินทร์พิชา  คูเจริญไพศาล 604991035 นางสาวเรืองรวี  รูปขำดี
604991036 นางสาวนริสา  ชูชาติ 604991037 นางสาวนันทวัน  โยชน์ด้วง 604991038 นางสาววาสนา  ปานบุญ
604991039 นายวิศวชิต  จันทร์อ่ำ 604991040 นางสาวศรสวรรค์  ศรีเหรา 604991041 นางสาวศิริยากร  ชารีผาย
604991043 นางสาวพัชญานนท์  อินทะจันทร์ 604991044 นางสาวพิชญาภา  พวงมะลิ 604991045 นายพิชยภัทร  ปัททุมมานนท์
604991046 นางสาวอนัญญา  สกุลซ้ง 604991047 นางสาวภคพร  สมสนุก 604991048 นางสาวภัทรวดี  บุญรอด
604991049 นางสาวมีนา  แก้วจาระนัย 604991050 นางสาวอุษณีษ์  มีจั่นเพชร 604991051 นางสาวกนกพร  มัชฌิโม
604991052 นางสาวกมลวรรณ  คำลันดา 604991053 นางสาวลูกน้ำ  กุมภัณฑ์ 604991055 นางสาววริศรา  ศรีษา
604991056 นางสาวชนิดาภา  ทองบุญ 604991057 นางสาววันทนีย์  นันทะรักษา 604991058 นายศุภกิตติ์  ภิมาลย์
604991059 นางสาวดุษฎี  จันทร์ยิด 604991060 นางสาวธมลวรรณ  แก้วไซหาญ 604991061 นางสาวธมลวรรณ  ปฐมวิจิตร
604991062 นางสาวสายฝน  ขันทองแดง 604991063 นางสาวปรียาภรณ์  เสือคล้าย 604991064 นางสาวสุชาวดี  ศรีสมนึก
604991066 นางสาวสุมล  ตรีรัตนวารีสิน 604991067 นางสาวภารดี  พัดทอง 604991068 นางสาวฤดีรัตน์  โพธิ์ระหงส์
604991069 นายวัฒนาวุฒิ  พิพัฒน์ศิถี 604991070 นางสาวอรุณลักษณ์  แก้วมาวัน 604991072 นางสาวอาจอนงค์  จันอ้วน
604991073 นางสาวอุไรวรรณ  แก้วแก่นคูณ 604991074 นางสาวไอยดาวรรณ  คำพล 604991076 นางสาวเหมือนฝัน  พิมพ์สุวรรณ์
604991078 นางสาวอริยา  วาริกุด 604991079 นางสาวอสมาภรณ์  อินทสิน 604991080 นางสาวณัฐชา  ฤทธิ์ชรัดพันธุ์
604991081 นางสาวพราวตา  อินธิวงษ์ 604991082 นางสาวพิมพา  หลำศิริ 604991083 นางสาวธนาภรณ์  ศรีบุญเรือง
604991084 นางสาวปทุมพร   น้อยชาลี 604991085 นางสาวพสรวดี  อุดมนพรัตน์ 604991086 นางสาวธัญวัลย์  เศรษฐีภูมิ
604991087 นางสาวธิดารัตน์  คานประเดิม 604991088 นางสาวปพิชญา  ปลั่งคล้ายแข 604991090 นางสาวสร้อยใจ  สายวัน
604991091 นางสาวสาวิตรี  เตชะดี 604991092 นางสาวนิรุชา  ลานสันทัด 604991093 นางสาวสุกัญญา  เตรียมกลม

หมู่เรียน 59/36

594991001 นางสาวกนกวรรณ  บุญเอี่ยม 594991030 นางสาวฟ้าลดา  เงินอร่าม 594991061นางสาวลลิตา  ปัญญา
594991002 นายกิตติ  สว่างศิลป์ 594991031 นางสาวทักษิณา  แจ้งกระจ่าง 594991062 นางสาววรนิษฐา  กลิ่นอาจ
594991003 นางสาวกัญญารัตน์  ภู่ศรี 594991032 นางสาวภิรารัตน์  วงษ์บำหลาบ 594991063 นางสาวนิรชา  พรมมา
594991004 นางสาวกุลณัฐ  เกิดบุญ 594991033 นางสาวรรินดา  อ่อนตา 594991064 นางสาววรราดา  สุธงษา
594991005 นางสาวจารุวรรณ  แสงศิลา 594991034 นางสาวรัชติยา  ว่องไว 594991065 นางสาวปรียา  โพธิสาจันทร์
594991006 นางสาวจิตรลดา  บุญผง 594991035 นางสาวนฤมล  ยาสาธร 594991066 นายอโนชา  ศิริโยธา
594991007 นางสาวจิตรา  ศิริพัฒน์ 594991036 นางสาววราภรณ์  พันธ์ขุนทด 594991067 นางสาวปาลิกา  เรือนมินทร์
594991008 นางสาวจินดารัตน์  ยุนิลา 594991037 นางสาวนาตยา  แก้วกัญญา 594991069 นางสาวลักษมณ  สาวทรัพย์
594991009 นายชาญณรงค์  คล้ายเกิด 594991038 นางสาววิลาสินี  ทองแท่งใหญ่ 594991070 นางสาวศศิประภา  เผ่าพันธุ์
594991010 นางสาวฌาศรีรัตน์  อัครธรรมบดี 594991039 นางสาววิไลพร  สำราญวงษ์ 594991071 นางสาวศศิวิมล  อภิรัตน์
594991011 นางสาวญาณิสา  หงษ์เผือก 594991041 นางสาวปราริฉัตร  ปุราสะกา 594991072 นางสาวศุภิสรา  เอี่ยมสกุล
594991012 นางสาวณัชนก  แปลงยศ 594991042 นางสาวศศิธร  ยืดยาว 594991073 นางสาวสุทัตตา  หรั่งกรุ่น
594991013 นางสาวจิรนันท์  จรดล 594991043 นางสาวศิริพร  เรืองรักษ์ 594991074 นางสาวสุนิตา  ช่อสลิด
594991014 นางสาวจิราวรรณ  แสงศิลา 594991044 นางสาวศุภัสสรา  เจริญฉิม 594991077 นางสาวอัญธริกา  ศรีภูงา
594991015 นางสาวณัฐนิชา  อภิวันท์สิริวัฒน์ 594991045 นางสาวสมพิศ  ม่วงพารา 594991078 นางสาวอรวรรณ  ฉิมมณี
594991016 นางสาวชนกสุดา  บินดี 594991046 นางสาวสิรินทรา  วิทิตสกุลวัฒนะ 594991080 นางสาวอรอนงค์  อวดดี
594991017 นางสาวณัฐริกา  ทานกระโทก 594991048 นางสาวสุทธิดา  มูลหา 594991081 นางสาวมาริสา  นาคขำ
594991018 นางสาวชนิกานต์  พิมพ์ดี 594991049 นางสาวหทัยภัทร  เพชรแพง 594991085 นางสาวจิตตมาศ  พุกนาลุ่ม
594991019 นางสาวดารารัศมี  ขัตติสะ 594991051นางสาวอภัสศร  ยอดเกื้อ 594991087 นายณัฐนัย  ภาพสิงห์
594991020 นางสาวทัศนีย์  พงษ์บริบูรณ์ 594991052 นางสาวอรพิมล  นามประสพ 594991096 นางสาวเมษา  ชอนสุข
594991021 นางสาวชุติมา  แซ่ลิ้ม 594991053 นางสาวอารีรัตน์  ชะบา 594991097 นางสาวรตินัฏฐ์  ชูทาน
594991022 นางสาวธีรภรณ์  ปลูกนิกร 594991054 นางสาวอินทิชา  ธนบดีธรรมจารี 594991106 นางสาวลักษมี  มหาชน
594991024 นายบุญฤทธิ์  ลี้ธนรุ่งเรือง 594991055 นางสาวภัทราภรณ์  พวงลำเจียก 594991059 นางสาวณัฐธิดา  แก้วศรีทรัพย์
594991025 นางสาวเบญจวรรณ  พราหมณ์วงค์ 594991056 นางสาวกานต์พิชชา  อินทำ 594991060 นางสาวรุ่งทิวา  ตายา
594991026 นางสาวปิยะณัฐ  แสงศิริวุฒิ 594991057 นางสาวจิราภา  สุวรรณศรี 594991029 นางสาวดวงสุดา  ครองใจ
594991027 นางสาวพนิดา  บัวศรี 594991058 นางสาวมณีรัตน์  ใช้บางยาง 594991028 นางสาวพลอยชมพู  โยธานารถ