สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524655
Online User Online2
Today Today485
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,884
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,343
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 

604991001 นางสาวเกสร  ถาวร 604991003 นางสาวชลธิชา  ไชยชนะ 604991004 นางสาวเจนจิรา  นักจะเข้
604991005 นางสาวชนม์นิภา  ถนอมทรัพย์ 604991006 นายสุวิทย์  จำรองเพ็ง 604991007 นางสาวชัญญานุช  คล้ายวิมุติ
604991008 นางสาวโซเฟีย  อาแด 604991009 นางสาวญานิกา  ชื่นบาล 604991010 นางสาวณัฐชา  จวนกระจ่าง
604991011 นางสาวณัฐพร  คล้ายทอง 604991012 นางสาวเกสรา  ใจหล้า 604991013 นางสาวจุฑาทิพย์  จันชัยชิด
604991014 นายธวัชชัย  รอดจากทุกข์ 604991015 นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ทอง 604991017 นางสาวชนิตา  แขวงนอก
604991019 นางสาวชุติมา  วรสาร 604991020 นางสาวนันทินี  วิมล 604991024 นางสาวปาริชาต  บุญน้อม
604991025 นางสาวพรทิพย์  วิเศษสิงห์ 604991026 นายณัฐวุฒิ  ทองใส 604991028 นางสาวมณฑา  สุขาบูรณ์
604991029 นางสาวดวงกมลชนก  ธานีโต 604991030 นางสาวมัชฌิมา  เรืองประชา 604991031 นางสาวธัญเรศ  วิชาสาร
604991033 นางสาวรัชนีกร  หนูนันท์ 604991034 นางสาวรินทร์พิชา  คูเจริญไพศาล 604991035 นางสาวเรืองรวี  รูปขำดี
604991036 นางสาวนริสา  ชูชาติ 604991037 นางสาวนันทวัน  โยชน์ด้วง 604991038 นางสาววาสนา  ปานบุญ
604991039 นายวิศวชิต  จันทร์อ่ำ 604991040 นางสาวศรสวรรค์  ศรีเหรา 604991041 นางสาวศิริยากร  ชารีผาย
604991043 นางสาวพัชญานนท์  อินทะจันทร์ 604991044 นางสาวพิชญาภา  พวงมะลิ 604991045 นายพิชยภัทร  ปัททุมมานนท์
604991046 นางสาวอนัญญา  สกุลซ้ง 604991047 นางสาวภคพร  สมสนุก 604991048 นางสาวภัทรวดี  บุญรอด
604991049 นางสาวมีนา  แก้วจาระนัย 604991050 นางสาวอุษณีษ์  มีจั่นเพชร 604991051 นางสาวกนกพร  มัชฌิโม
604991052 นางสาวกมลวรรณ  คำลันดา 604991053 นางสาวลูกน้ำ  กุมภัณฑ์ 604991055 นางสาววริศรา  ศรีษา
604991056 นางสาวชนิดาภา  ทองบุญ 604991057 นางสาววันทนีย์  นันทะรักษา 604991058 นายศุภกิตติ์  ภิมาลย์
604991059 นางสาวดุษฎี  จันทร์ยิด 604991060 นางสาวธมลวรรณ  แก้วไซหาญ 604991061 นางสาวธมลวรรณ  ปฐมวิจิตร
604991062 นางสาวสายฝน  ขันทองแดง 604991063 นางสาวปรียาภรณ์  เสือคล้าย 604991064 นางสาวสุชาวดี  ศรีสมนึก
604991066 นางสาวสุมล  ตรีรัตนวารีสิน 604991067 นางสาวภารดี  พัดทอง 604991068 นางสาวฤดีรัตน์  โพธิ์ระหงส์
604991069 นายวัฒนาวุฒิ  พิพัฒน์ศิถี 604991070 นางสาวอรุณลักษณ์  แก้วมาวัน 604991072 นางสาวอาจอนงค์  จันอ้วน
604991073 นางสาวอุไรวรรณ  แก้วแก่นคูณ 604991074 นางสาวไอยดาวรรณ  คำพล 604991076 นางสาวเหมือนฝัน  พิมพ์สุวรรณ์
604991078 นางสาวอริยา  วาริกุด 604991079 นางสาวอสมาภรณ์  อินทสิน 604991080 นางสาวณัฐชา  ฤทธิ์ชรัดพันธุ์
604991081 นางสาวพราวตา  อินธิวงษ์ 604991082 นางสาวพิมพา  หลำศิริ 604991083 นางสาวธนาภรณ์  ศรีบุญเรือง
604991084 นางสาวปทุมพร   น้อยชาลี 604991085 นางสาวพสรวดี  อุดมนพรัตน์ 604991086 นางสาวธัญวัลย์  เศรษฐีภูมิ
604991087 นางสาวธิดารัตน์  คานประเดิม 604991088 นางสาวปพิชญา  ปลั่งคล้ายแข 604991090 นางสาวสร้อยใจ  สายวัน
604991091 นางสาวสาวิตรี  เตชะดี 604991092 นางสาวนิรุชา  ลานสันทัด 604991093 นางสาวสุกัญญา  เตรียมกลม