สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524650
Online User Online2
Today Today480
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,879
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,338
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ตำราภาษาไทย

 

ลำดับ

รายชื่อหนังสือ

สถานที่พิมพ์ / ปีทิ่พ์

1

เอกสารการสอนชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช = Mental health promotion and psychiatric nursing / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554

2

ารใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary care / พิสนธิ์ จงตระกูล

กรุงเทพฯ : วนิดาการพิมพ์, 2561

3

การพยาบาลจิตเวช / บรรณาธิการ, วีณา เจี๊ยบนา

กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2556

4

ารพยาบาลจิตเวช / บรรณาธิการ, วีณา เจี๊ยบนา

กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558

5

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1 / ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, และศุกร์ใจ เจริญสุข, บรรณาธิการ

กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556

6

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1 / ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, และศุกร์ใจ เจริญสุข, บรรณาธิการ

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557

7

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 2 / ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, และศุกร์ใจ เจริญสุข, บรรณาธิการ

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2558

8

ารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / เพียรดี เปี่ยมมงคล

กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2553

9

ารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554

10

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ / สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ

นครศรีธรรมราช : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2561

11

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 / สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ

นครศรีธรรมราช : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2561

12

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric Nursing / บรรณาธิการ อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]

นครปฐม : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557

13

ารพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing / ยาใจ สิทธิมงคล, บรรณาธิการ

นครปฐม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559

14

ารพยาบาลผู้ติดสารเสพติด / นริสา วงศ์พนารักษ์

มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561

15

การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nursing Care for Persons with Schizophrenia / ภัทราภรณ์ ทุ่งป้นคำ

เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

16

ารพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช / นิตยา ตากวิริยะนันท์

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558

17

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

18

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

19

ารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560

20

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 / วาทินี สุขมาก

กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ หาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2556

21

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1-2 / วาทินี สุขมาก

กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ หาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557

22

ารพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1-2 / วาทินี สุขมาก

มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2556

23

การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด = Relationship development and therapeutic communication / สุรัมภา รอดมณี

กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, 2556

 

ตำราภาษาอังกฤษ 

 

ลำดับ

รายชื่อหนังสือ

สถานที่พิมพ์ / ปีทิ่พ์

1

Communication in nursing / Julia Balzer Riley

ST. Louis, Missourt : Mosby Elsevier, c2008

2

Essentials of psychiatric mental health nursing : a communication approach to evidence-based care / Elizabeth M. Varcarolis and Margaret Jordan Halter

St.Louis, MO : Saunders Elsevier , c2009

3

Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing : a Clinical Approach / edited by Elizabeth M. Varcarolis, Margaret Jordan Halter

St. Louis, Mo : Sanuders/Elsevier, c2010

4

Kaplan & Sadock's concise textbook of clinical psychiatry / Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock

Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2008

5

Manual of Psychiatric Nursing Care Planning : Assessment Guides, Diagnoses, Psychopharmacology / Elizabeth M. Varcarolis

St. Louis : Saunders Elsevier, c2011

6

Nurse Prescribing in Mental Health / Adrian Jones

Oxford : Wiley-Blackwell c2009

7

Nurses clinical Consult to Psychopharmacology / Jacqueline Rhoads, Patrick J. M. Murphy

New York : Springer Pub. Co, c2012

8

Partnerships in community mental health nursing and dementia care / edited by John Keady, Charlotte L. Clarke and Sean Page

Maidenhead : Open University Press, 2007

9

Principles and practice of psychiatric nursing / Gail Wiscarz Stuart.

ST.Louis : Mosby Elsevier, 2009

10

Psychiatric Mental Health Nursing / [edition by] Katherine M. Fortinash, Patricia A. Holoday Worret

St. Louis, Mo : Elsevier Mosby, c2012

11

Psychiatric Mental Health Nursing / Sheila L. Videbeck ; illustrations by Cathy J. Miller

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014

12

Psychiatric Nursing / Norman L. Keltner, Carol E. Bostrom, and Teena M. Mcguinness

St. Louis, Mo : Elsevier Mosby, c2011

13

Psychiatric Nursing : biological & behavioral concepts / [edited by]  Deborah Antai-Otong...

Clifton Park, NY : Thomson Delmar Learning, 2008

14

Psychiatric nursing contemporary practice / edited by Mary ann boyd, phd dns, rn, aprn, bc professor and associate dean of academic programs southern illnois university edwardsville edwardsville, il

Philadelphia,PA : Wolters kluwer / Lippincott williams & Wilkins, c2008

15

Psychiatric-Mental Health Nuring : an Interpersonal Approach / Jeffrey S. Jones, Joyce J. Fitzpatrick, Vickie L. Rogers [editors]

New York : Springer Pub, c2012

16

Psychiatric-mental health nursing : evidence-based concepts, skills, and practices / [editor by] Wanda K. Mohr

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009

17

Virtual clinical excursions - psychiatric : for Varcarolis and Halter: foundations of psychiatric mental health nursing / Susan Fertig MeDonald

Missouri : Saunders Elsevier, 2010