สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524613
Online User Online4
Today Today443
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,842
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,301
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ตำราภาษาไทย 

ลำดับ

รายการ

สถานที่พิมพ์

1

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3

การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

อกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/พิมพ์ครั้งที่ 3

นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5

หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก/พิมพ์ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

6

การพยาบาลเด็ก เล่ม 1

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

7

การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)

นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8

การพยาบาลทารกแรกเกิด

กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

9

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10

การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง/ พิมพ์ครั้งที่ 2

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

11

คู่มือการใช้ยาในเด็ก

ขอนแก่น : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12

คู่มือการใช้ยาในเด็ก

กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13

วชบำบัดวิกฤติในเด็ก = Pediatric Critical Care

กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

14

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2

กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

     
  ตำราภาษาอังกฤษ  

Eng1

Pediatric nursing : an introductory text / 11th ed

St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2012

Eng2

Children and their families : the continuum of nursing care / 3rd ed

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins

Eng3

Wong's clinical Manual of Pediatric Nursing /8th ed

St. Louis, Mo : Mosby, c2012

Eng4

Nursing care of the critically Ill child / 3rd ed

St. Louis, Mo : Mosby, c2013

Eng5

Pediatric Nursing : Caring for Children and Their Families /3rd ed

Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning, c2012

Eng6

Wong's nursing care of infants and children /10th ed

St. Louis : Mosby/Elsevier, 2015

Eng7

Pediatric Nursing Procedures/ 3rd ed.

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2012

Eng8

Children's & young people's nursing made incredibly easy!

Philadelphia: Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, 2011

Eng9

Nursing Care of Children : Principles & Practice /4th ed

St. Louis, Mo : Elsevier / Saunders, c2013

Eng10

Netter's Pediatrics

Philadelphia : Elsevier Saunders, c2011

Eng11

Visual diagnosis and treatment in pediatrics / 3rd ed

Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2015

Eng12

Rogers' textbook of pediatric intensive care / 4th ed

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2008.

Eng13

Straight A's in pediatric nursing/ 2nd ed

Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins, 2008

Eletronic resource

Pediatric nursing: best evidence-based practices

F.A. Davis company,  2013

 

Pediatric nursing: content review plus practice questions

F.A. Davis company,  2014

 

Pediatric nursing: the critical components of nursing care

F.A. Davis company,  2013