สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524669
Online User Online2
Today Today499
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,898
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,357
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ตำราภาษาไทย

 

ลำดับ

รายชื่อหนังสือหรือตำรา

สถานที่พิมพ์/ปี

1

กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ / อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล

เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2560

2

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ.

กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559

3

การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร / ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์

กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2559

4

การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Quality care in maternal and fetal medicine / วิบูลย์ เรืองชัยนิคม ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ.

กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), 2559

5

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ = Teenage pregnancy prevntion: concepts, theories, and evidence based synthesis / อาภาพร เผ่าวัฒนา

กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561

6

ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ / บรรณาธิการ จันทรรัตน์ เจริญสันติ

เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561

7

ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีสภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง

เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561

8

การพยาบาลในระยะคลอด / ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกษร สุวิทยะศิริ

กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2560

9

การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ / นันทพร แสนศิริพันธ์, สุกัญญา ปริสัญญกุล.

เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

10

การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / สุพร แก้วศิริวรรณ.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

11

การพยาบาลครอบครัว / ยุพา จิ๋วพัฒนกุล

นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559

12

การพยาบาลครอบครัว = Family nursing / สุริยา ฟองเกิด และศุภรา หิมานันโต

ชลบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2559

13

ารพยาบาลทารกแรกเกิด / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556

14

การพยาบาลทารกแรกเกิด / ชลดา จันทร์ขาว

กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558

15

ารพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง / บรรณาธิการ, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559

16

ารพยาบาลมารดาในระยะคลอด / ศิริพร พงษ์โภคา, อรนุช เชาว์ปรีชา ชลดา จันทร์ขาว และ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์

กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2552

17

ารพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศ / ดวงกมล ปิ่นเกลียว

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552

18

ารพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด / ศิริวรรณ แสงอินทร์

ชลบุรี : ชลบุรีการพิมพ์, 2557

19

การพยาบาลมารดาหลังคลอด / วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์

ชลบุรี : ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552

20

การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม / ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

นราธิวาส : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2557

21

การพยาบาลระยะคลอด / วีรวรรณ ภาษาประเทศ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556

22

ารพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด / มาลีวัล เลิศสาครศิริ

กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558

23

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus / สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ.

กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559

24

ารพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 = Nursing care in high risk pregnant women 1 / สมบูรณ์ บุณยเกียรติ

กรุงเทพฯ : สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, 2557

25

ารพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว = Nursing care of women inflicted by family violence / เกสรา ศรีพิชญาการ

เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2558.

26

ารพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล.

ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559

27

การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

28

ารพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ / ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, บรรณาธิการ

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560

29

ารพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต = Family health nursing : theory and application for families with crisis situation / ดารุณี จงอุดมการณ์

ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558

30

ารพยาบาลสูติศาสตร์ / วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ ; มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก, 2553-2554

31

ารพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ / ปิยะพร กองเงิน, บรรณาธิการ

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560

32

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1-2 / วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก, 2561

33

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 / ศรีเกียรติ อนันต์สวัสติ์, บรรณาธิการ

กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2560

34

ารพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ = Nursing Obstetrics Complication During Pregnancy / สุภาวดี เครือโชติกุล

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

35

ารพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / สุภาพ ไทยแท้

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

36

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง / มาลีวัล เลิศสาครศิริ

กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเซนหลุยส์, 2554

37

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / ดาริน โต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์.

กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556

38

ฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / ยุวดี วัฒนานนท์ และศิริวรรณ์ สันทัด, กองบรรณาธิการ

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยายาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560

39

สูติศาสตร์ระยะคลอด / ศศิธร พุมดวง

สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556