สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1504304
Online User Online2
Today Today19
Yesterday Yesterday309
ThisMonth This Month9,790
LastMonth Last Month15,144
ThisYear This Year62,992
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 ตำราภาษาไทย: การพยาบาลผู้ใหญ่

ลำดับ

รายชื่อหนังสือ

สถานที่พิมพ์

1

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ/ ขวัญฤทัย พันธุ

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /2555

2

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ/ จรัญ สายะสถิตย์(บรรณาธิการ)

พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร/ 2561

3

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการ

ระบายอากาศ/จันทร์ทิรา เจียรณัย

นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/2560

4

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ/

 จิณพิชญ์ชา มะมม

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2558

5

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง/ดนัย ดุสรักษ์

ราชบุรี:  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช/ 2560

6

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน = Nursing care

for patients with oxygen disturbance/  ดุรณี ชุณหะวัต, ปราณี ทู้ไพเราะ และมุกดา หนุ่ยศรี

นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ 2556

7

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง = Palliative care/

บุษยามาส ชีวสกุลยง (บรรณาธิการ)

เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2557

8

EKG Interpretation and Management for ICU Nurse./

ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน (บรรณาธิการ)

สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/2559

9

การพยาบาลอายุรศาสตร์/ประทุม สร้อยวงค์

 

เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 2560

10

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing

practicum in critically ill adult patients/เพลินตา ศิริปการ

และคณะ

ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา/2551

11

การพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด = Perioperative Nursing/

เรณู อาจสาลี

กรุงเทพฯ : เอ็น ที เพรส/ 2553

12

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยี/

วราภรณ์ คงสุวรรณ

สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์/ 2558

13

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต: แบบองค์รวม = Critical care

nursing: a holistic approach/ วิจิตรา กุสุมภ์(บรรณาธิการ)

กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์/2560

14

การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก = Nursing Care of Patients

with Shock/วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร

ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต/2559

15

การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์/

อรพรรณ โตสิงห์ และคณะ(บรรณาธิการ)

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/2559

 

 

ตำราภาษาอังกฤษ :การพยาบาลผู้ใหญ่

 

ลำดับ

รายชื่อหนังสือ

สถานที่พิมพ์

1

Study Guide to Accompany Brunner and Suddarth’s

Textbook of medical-surgical nursing. 11th ed./ Boyer, J. M.

Lippincott Williams &Wilkins/ 2008

2

Foundations and Adult Health Nursing/

Christensen Kockrow

Missouri: Mosby Elsevier/2011

3

Medical-surgical nursing : concepts for interprofessional

collaborative care / [edited by] Donna D. Ignatavicius, M.

Linda Workman, Cherie R. Rebar ; section editor, Nicole M.

Heimgartner

ELSEVIER/2018

4

Caring for the perioperative patient /

 Paul Wicker and Joy O'Neill

 Iowa: Blackwell / 2010

5

Medical-surgical nursing review/ Marlene Hurst

China: The McGraw-Hill Companies/2011

6

Applying nursing process: the foundation for clinical

reasoning/ Rosalinda Alfaro-LeFevre

China: Lippincott/2014

7

Neuroscienc Nursing: Evidence-based practice/

Sue Woodward & Ann M. Mestecky

Iowa: Blackwell published/2011

8

Critical Care Nursing: learning from practice/

Suzanne Bench and Kate Brown

Iowa: John Wiley & Sons/2011

9

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing /Suzanne C. Smeltzer., et al.

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins/2008

10

Acute stroke nursing/ Williams J, Perry L, & Watkins.

Malaysia: Blackwell published/2010

 

 ตำราภาษาไทย: การพยาบาลผู้สูงอายุ

 

ลำดับ

รายชื่อหนังสือ

สถานที่พิมพ์

1

การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ = Care towards best nursing practice in geriatric syndromes / เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์.

สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559

2

การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง

ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561

3

การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ : ประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ / สมจินต์ เพชรพันธุ์ชาตรี, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์

กรุงเทพฯ : 2552

4

การพยาบาลปัญหาสําคัญของผู้สูงอายุ : การนําไปใช้ / ผ่องพรรณ อรุณแสง

ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560

5

             การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม2 / พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร

กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555

6

             การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม2                   =Medical-Surgical Nursing: Clinical                         

             management  for  Positive Outcomes/

             Joyce M. Black, Jane Hokanson Hawks, บรรณาธิการ                ผ่องศรี ศรีมรกต

กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2553

7

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม3 =Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes / Joyce M. Black, Jane Hokanson Hawks, บรรณาธิการ ผองศรี ศรีมรกต

กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2553

8

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม4 =Medical-surgical nursing: clinical management for positive outcomes / Joyce M. Black, Jane Hokanson Hawks ; ผ่องศรี ศรีมรกต, บรรณาธิการ.

กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส, 2553

9

             การพยาบาลผู้ป่วิกฤติในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยี              วราภรณ์ คงสุวรรณ.

สงขลา: ชานเมืองการพิมพ, 2559

10

การพยาบาลผู้สูงอายุ พิมพ์ครั้งที่ 2 / อรวรรณ แผนคง

 

นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ

สถาบันพระบรมราชชนก, 2554

11

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ /วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์

กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ปเพรส, 2552

12

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 = Gerontological nursing 1 /

โดย ทีปภา แจ่มกระจ่าง, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร.

กรุงเทพฯ: ทีเอสบี โปรดักส์, 2558

13

             การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม1 / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ปาน                   อุทัย, ทศพร คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์

เชียงใหม่ : โครงการตํารา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561

14

            การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 / ปะราลี โอภาสนันท์.

เชียงราย: ดาวเหนือ, 2559

15

           จิตวิญญาณ : มิติหนึ่งของการพยาบาล / ทัศนีย์ ทองประทีป

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552

16

ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ / วิไลวรรณ ทองเจริญ.

กรุงเทพฯ: โครงการตําราคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558

 

ตำราภาษาอังกฤษ :การพยาบาลผู้สูงอายุ

ลำดับ

รายชื่อหนังสือ

สถานที่พิมพ์

1

Basic Geriatric Nursing / Gloria Hoffman Wold

St. Louis, Mo : Elsevier, 2012

2

Caring for older people : a shared approach / Christine Brown Wilson.

London : SAGE, 2013

3

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice / editors, Marie Boltz...[et al.]

St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby, 2014

4

Evidence informed nursing with older people/ edited by Debbie Tolson, Joanne Booth, and Irene
Schofield.

Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell , 2011

5

             Evidence-based geriatric nursing protocols for best                 practice / editors, Marie Boltz...[et al.]

New York : Springer Publishing Company, 2012

6

             Gerontological nursing / Charlotte Eliopoulos

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &Wilkins, 2014.

7

Handbook for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing

Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins,c2010

8

Mosby's textbook for Long-Term Care Nursing Assistants / Sheila A. Sorrentino, Bernie Gorek

St. Loluis, Mo : Mosby Elsevier, c2011

9

             Nursing care of the hospitalized older patient /                         edited   by Terry Mahan Buttaro and Kate A. Barba

Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2013

10

Nursing for wellness in older adults / Carol A. Miller.

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &Wilkins, c2009

11

Restorative care nursing for older adults : a guide for all care settings / barbara Resnick ... [et al.].

New York : Springer Publishing Company, 2012