สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524657
Online User Online1
Today Today487
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,886
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,345
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 

 

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
Assist.Prof. Nuttaya Angkaprasertkul           

คุณวุฒิ :           
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : 
   
 http://pws.npru.ac.th/nuttaya/​
Curriculum Vitae
       

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ
Assist.Prof. Dr. Vatinee Sanyod   
            
คุณวุฒิ :          
- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : vatinee
@npru.ac.th 
http://pws.npru.ac.th/vatinee/​
Curriculum Vitae

       

อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
Lecturer Natthaya Cherngchalard Chooprom

 

คุณวุฒิ :          
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : 
n.cherngchalard@gmail.com
http://pws.npru.ac.th/natthaya/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  ตริศายลักษณ์
Lecturer Dr.Thasanee Trisayaluk

คุณวุฒิ :          

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเด็ก)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : 
oneloma@hotmail.com
http://pws.npru.ac.th/thasanee/
Curriculum Vitae