สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524635
Online User Online1
Today Today465
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,864
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,323
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 


 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา จันทร์ขำ
Assist.Prof. Dr.Wariya Chankham    
                    
คุณวุฒิ :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/cwariya/                                                           
Curriculum Vitae

   

อาจารย์กิติกร พรมา
Lecturer Kitikorn Pornma

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : kittikorn

http://pws.npru.ac.th/kitikorn/      
Curriculum Vitae