วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
286836
Online User Online1
Today Today148
Yesterday Yesterday69
ThisMonth This Month3,365
LastMonth Last Month6,178
ThisYear This Year37,087
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Psychiatric and Mental Health Nursing Group

 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of
Psychiatric and Mental Health Nursing Group

อาจารย์วริยา จันทร์ขำ
Wariya Chankham                        
คุณวุฒิ :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3582
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/cwariya/                                                           
Curriculum Vitae

อาจารย์พรพรรณ สุดใจ
Pornpun Sudjai
คุณวุฒิ :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3587
E-mail : 
medicgift@npru.ac.th 
http://pws.npru.ac.th/medicgift/​                                                           
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง 

คุณวุฒิ :

- Ph.D. (Nursing Science) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 

หมายเลขติดต่อ : 034 -109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : nokkben_nok@hotmail.com

http://pws.npru.ac.th/nokkben