วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
293539
Online User Online3
Today Today36
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month3,068
LastMonth Last Month3,326
ThisYear This Year43,790
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Psychiatric and Mental Health Nursing Group

 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Head of
Psychiatric and Mental Health Nursing Group

อาจารย์วริยา จันทร์ขำ
Wariya Chankham                        
คุณวุฒิ :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3582
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/cwariya/                                                           
Curriculum Vitae

 

 

อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง 

คุณวุฒิ :

- Ph.D. (Nursing Science) 
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 

หมายเลขติดต่อ : 034 -109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : nokkben_nok@hotmail.com

http://pws.npru.ac.th/nokkben