สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524610
Online User Online4
Today Today440
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,839
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,298
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 

 

  อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
  Lecturer Siriporn Chayathab

  คุณวุฒิ :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail : siriporncha@webmail.npru.ac.th 
  http://pws.npru.ac.th/siriporncha/​
  Curriculum Vitae

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
  Asst.Prof.Duangporn Phasuwan
 
  คุณวุฒิ :

 • สังคมวิทยามหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail : duangporn@webmail.npru.ac.th
  http://pws.npru.ac.th/duangporn/​
  Curriculum Vitae

  อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
  Lecturer Supparat Wichentanont

  คุณวุฒิ :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • พยาบาลศาสตร์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail : supparat@webmail.npru.ac.th
  http://pws.npru.ac.th/supparat/​
  Curriculum Vitae

  อาจารย์สุนีย์ เนตรภิญโญ
  Lecturer Sunee Netpinyo

  คุณวุฒิ :

 • วิทยาศาสมหาบัณฑิต (สาขาโรคติดเชื้อ เอกระบาดวิทยา)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • หลักสุตีรเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail : suneen@webmail.npru.ac.th 
  http://pws.npru.ac.th/suneen/​
  Curriculum Vitae

 อาจารย์ ดร.พิริยานาถ พีรยาวิจิตร
  Lecturer Dr.Piriyannath Peerarawichit

  คุณวุฒิ :

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail :
Sutirutp@yahoo.com