สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289867
Online User Online2
Today Today371
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,626
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,232
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ (Obstretic Nursing Group)

 

  อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
  Lecturer Siriporn Chayathab

  คุณวุฒิ :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail : siriporncha@webmail.npru.ac.th 
  http://pws.npru.ac.th/siriporncha/​
  Curriculum Vitae

  อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
  Lecturer Duangporn Phasuwan
 
  คุณวุฒิ :

 • สังคมวิทยามหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail : duangporn@webmail.npru.ac.th
  http://pws.npru.ac.th/duangporn/​
  Curriculum Vitae

  อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์
  Lecturer Supparat Wichentanont

  คุณวุฒิ :

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • พยาบาลศาสตร์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
 • วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail : supparat@webmail.npru.ac.th
  http://pws.npru.ac.th/supparat/​
  Curriculum Vitae

  อาจารย์สุนีย์ เนตรภิญโญ
  Lecturer Sunee Netpinyo

  คุณวุฒิ :

 • วิทยาศาสมหาบัณฑิต (สาขาโรคติดเชื้อ เอกระบาดวิทยา)
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • หลักสุตีรเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล

  หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
  E-mail : suneen@webmail.npru.ac.th 
  http://pws.npru.ac.th/suneen/​
  Curriculum Vitae