วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
293552
Online User Online3
Today Today49
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month3,081
LastMonth Last Month3,326
ThisYear This Year43,803
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
Obstretic Nursing Group

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
Head of
Obstretic Nursing
Group
อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
Siriporn Chayathab                
คุณวุฒิ : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3574
E-mail : siriporncha@npru.ac.th 
http://pws.npru.ac.th/siriporncha/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
Duangporn Phasuwan
คุณวุฒิ :
-สังคมวิทยามหาบัณฑิต (ประชากรศาสตร์)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3577
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/duangporn/​                                                          
Curriculum Vitae

อาจารย์พันจ่าเอกหญิงสีนวล  รัตนวิจิตร
CPO1 Seenuan Rattanawijit                 
คุณวุฒิ :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-พยาบาลศาสตร์ระดับต้น
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3578
E-mail :
       
http://pws.npru.ac.th/seenuan/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ดุษณี  บุญพิทักษ์สกุล

คุณวุฒิ :

สม. (สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขา/วิชาเอก บริหารสาธารณสุข

- ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยเกื้อการุณย์ (วชิระพยาบาล) 

หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 
E-mail : 
dussanee18@hotmail.com
http://pws.npru.ac.th/dussanee
Curriculum Vitae