สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
728068
Online User Online1
Today Today191
Yesterday Yesterday414
ThisMonth This Month13,320
LastMonth Last Month17,751
ThisYear This Year173,332
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน (Community Nursing Group)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
Assist.Prof.Dr. Pimsupa Chandanasotthi
 
คุณวุฒิ :

 • Ph.D.(Nursing)
 • M.S.N. (Community Mental Health Nursing)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : pimsupa@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/pimsupa/
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Assist.Prof.Dr. Hathaichanok Buajaroen                          

คุณวุฒิ  :

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : hathaichanok@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/
Curriculum Vitae

อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
Emwadee Kiatsiri             
 

คุณวุฒิ  :
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา)
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : emwadeek@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/emwadeek/
Curriculum Vitae

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
Kamollabhu Thanomsat
 
คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : kamollabhu@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
Dr. Wanpen Waelveerakup           

คุณวุฒิ  :

 • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : wanpenw@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ภาศินี  สุขสถาพรเลิศ
Prasinee Suksataphonlarte
 

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : numphons890@gmail.com
http://pws.npru.ac.th/numphon/
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม นมรักษ์
Riam Namarak

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : riam@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/riam/
Curriculum Vitae