วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
337467
Online User Online1
Today Today78
Yesterday Yesterday248
ThisMonth This Month4,350
LastMonth Last Month7,772
ThisYear This Year22,728
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
Community Nursing Group

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
Assist.Prof.Dr. Pimsupa Chandanasotthi                                
คุณวุฒิ :
- Ph.D.(Nursing)                                                                                        
- M.S.N. (Community Mental Health Nursing)  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3586
E-mail : pimsupa@
webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/pimsupa/                                                              
Curriculum Vitae


 

อาจารย์มาลินี จำเนียร
Malinee Jumnian                             
คุณวุฒิ  :
- สังคมศาสตรมหาบัณฑิต  (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล และการผดุงครรภ์
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน :3581
E-mail :
  malineemai@webmail.npru.ac.th  
http://pws.npru.ac.th/malineemai/                                                         
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Assist.Prof.Dr. Hathaichanok Buajaroen                              
คุณวุฒิ  :
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน :
E-mail :
  hathaichanok@webmail.npru.ac.th     
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/
Curriculum Vitae

อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
Emwadee Kiatsiri                        
คุณวุฒิ  :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน :3583
E-mail :
  emwadeek@webmail.npru.ac.th      
http://pws.npru.ac.th/emwadeek/
Curriculum Vitae

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ (ลาศึกษาต่อ)
Kamollapoo Thanomsat                         
คุณวุฒิ  :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน :3576
E-mail :
  kamollapoo@webmail.npru.ac.th   
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ (ลาศึกษาต่อ) 
Wanpen Waelveerakup                  
คุณวุฒิ  :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail :  wanpenw@webmail.npru.ac.th  
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​                                                        
Curriculum Vitae

อาจารย์ภาศินี  สุขสถาพรเลิศ                  
คุณวุฒิ  :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยบรมราขขนนี กรุงเทพ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
E-mail : numphons890@gmail.com
http://pws.npru.ac.th/numphon/   
Curriculum Vitae