วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
350538
Online User Online4
Today Today313
Yesterday Yesterday225
ThisMonth This Month3,869
LastMonth Last Month6,533
ThisYear This Year35,799
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
Community Nursing Group

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
Assist.Prof.Dr. Pimsupa Chandanasotthi                                
คุณวุฒิ :
- Ph.D.(Nursing)                                                                                        
- M.S.N. (Community Mental Health Nursing)  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3587
เบอร์โทรภายใน : 3587
E-mail : pimsupa@
webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/pimsupa/                                                              
Curriculum Vitae


 

อาจารย์มาลินี จำเนียร
Malinee Jumnian                             
คุณวุฒิ  :
- สังคมศาสตรมหาบัณฑิต  (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล และการผดุงครรภ์
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3584
เบอร์โทรภายใน : 3584
E-mail :
  malineemai@webmail.npru.ac.th  
http://pws.npru.ac.th/malineemai/                                                         
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Assist.Prof.Dr. Hathaichanok Buajaroen                              
คุณวุฒิ  :
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3568
เบอร์โทรภายใน : 3568
E-mail :
  hathaichanok@webmail.npru.ac.th     
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/
Curriculum Vitae

อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
Emwadee Kiatsiri                        
คุณวุฒิ  :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3583
เบอร์โทรภายใน :3583
E-mail :
  emwadeek@webmail.npru.ac.th      
http://pws.npru.ac.th/emwadeek/
Curriculum Vitae

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ (ลาศึกษาต่อ)
Kamollabhu Thanomsat                         
คุณวุฒิ  :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3576
เบอร์โทรภายใน :3576
E-mail :
  kamollabhu@webmail.npru.ac.th   
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ (ลาศึกษาต่อ) 
Wanpen Waelveerakup                  
คุณวุฒิ  :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3586
เบอร์โทรภายใน :3586
E-mail :  wanpenw@webmail.npru.ac.th  
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​                                                        
Curriculum Vitae

อาจารย์ภาศินี  สุขสถาพรเลิศ                  
คุณวุฒิ  :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยบรมราขขนนี กรุงเทพ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
E-mail : numphons890@gmail.com

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3581
เบอร์โทรภายใน :3581

http://pws.npru.ac.th/numphon/   
Curriculum Vitae