สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
394063
Online User Online2
Today Today119
Yesterday Yesterday633
ThisMonth This Month4,025
LastMonth Last Month10,527
ThisYear This Year79,324
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
Community Nursing Group

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
Assist.Prof.Dr. Pimsupa Chandanasotthi                                
คุณวุฒิ :
- Ph.D.(Nursing)                                                                                        
- M.S.N. (Community Mental Health Nursing)  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3587
เบอร์โทรภายใน : 3587
E-mail : pimsupa@
webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/pimsupa/                                                              
Curriculum Vitae


 

อาจารย์มาลินี จำเนียร
Malinee Jumnian                             
คุณวุฒิ  :
- สังคมศาสตรมหาบัณฑิต  (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)
- ประกาศนียบัตรการพยาบาล และการผดุงครรภ์
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3584
เบอร์โทรภายใน : 3584
E-mail :
  malineemai@webmail.npru.ac.th  
http://pws.npru.ac.th/malineemai/                                                         
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Assist.Prof.Dr. Hathaichanok Buajaroen                              
คุณวุฒิ  :
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3568
เบอร์โทรภายใน : 3568
E-mail :
  hathaichanok@webmail.npru.ac.th     
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/
Curriculum Vitae

อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
Emwadee Kiatsiri                        
คุณวุฒิ  :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3583
เบอร์โทรภายใน :3583
E-mail :
  emwadeek@webmail.npru.ac.th      
http://pws.npru.ac.th/emwadeek/
Curriculum Vitae

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ (ลาศึกษาต่อ)
Kamollabhu Thanomsat                         
คุณวุฒิ  :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3576
เบอร์โทรภายใน :3576
E-mail :
  kamollabhu@webmail.npru.ac.th   
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ (ลาศึกษาต่อ) 
Wanpen Waelveerakup                  
คุณวุฒิ  :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3586
เบอร์โทรภายใน :3586
E-mail :  wanpenw@webmail.npru.ac.th  
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​                                                        
Curriculum Vitae

อาจารย์ภาศินี  สุขสถาพรเลิศ                  
คุณวุฒิ  :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยบรมราขขนนี กรุงเทพ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
E-mail : numphons890@gmail.com

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3581
เบอร์โทรภายใน :3581

http://pws.npru.ac.th/numphon/   
Curriculum Vitae

 

อาจารย์เรียม นมรักษ์
Riam Namarak    
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3583
เบอร์โทรภายใน : 3583
E-mail : riam@npru.ac.th   
http://pws.npru.ac.th/riam/​     

Curriculum Vitae

อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
Jutarat Poopitukkul
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3573
เบอร์โทรภายใน : 3573
E-mail :
poopitukkul@npru.ac.th 
http://pws.npru.ac.th/poopitukkul/                             
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย
 Assist.Prof.Dr.Vanida  Durongrittichai
คุณวุฒิ :
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การพยาบาลสาธารสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

- สังคมวิทยามหาบัณฑิต(ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3587
เบอร์โทรภายใน : 3587
E-mail :  catvanida04@yahoo.com

Curriculum Vitae