สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1504305
Online User Online2
Today Today20
Yesterday Yesterday309
ThisMonth This Month9,791
LastMonth Last Month15,144
ThisYear This Year62,993
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน (Community Nursing Group)

รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Associate Professor Dr. Hathaichanok Buajaroen                          

คุณวุฒิ  :

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : hathaichanok@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลภู ถนอมสัตย์
Asst.Prof. Dr.Kamollabhu Thanomsat
 
คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : kamollabhu@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
Asst.Prof. Dr. Wanpen Waelveerakup           

คุณวุฒิ  :

 • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : wanpenw@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรียม นมรักษ์
Assist.Prof. Dr.Riam Namarak

คุณวุฒิ  :

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : riam@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/riam/
Curriculum Vitae

อาจารย์พนิตนันท์ แซ่ลิ้ม
Lecturer Panittanan Sealim

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : Esther@webmail.npru.ac.th
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ สาวิสิทธิ์
Dr.

คุณวุฒิ  :

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2565

 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2547

 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น1
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ 2537

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565

E-mail : @webmail.npru.ac.th
Curriculum Vitae

อาจารย์พุทธพร อ่อนคำสี 
Lecturer  Puttaporn Onkhamsee

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2560

 

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : Puttaporn@webmail.npru.ac.th
Curriculum Vitae

อาจารย์วริศรา  ปองทอง
Lecturer  Warisara Pongthong

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2567
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565

E-mail : @webmail.npru.ac.th
Curriculum Vitae