สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
955684
Online User Online5
Today Today283
Yesterday Yesterday1,186
ThisMonth This Month35,161
LastMonth Last Month25,512
ThisYear This Year188,624
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน (Community Nursing Group)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
Assist.Prof.Dr. Pimsupa Chandanasotthi
 
คุณวุฒิ :

 • Ph.D.(Nursing)
 • M.S.N. (Community Mental Health Nursing)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : pimsupa@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/pimsupa/
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Assist.Prof.Dr. Hathaichanok Buajaroen                          

คุณวุฒิ  :

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : hathaichanok@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/
Curriculum Vitae

อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
Emwadee Kiatsiri             
 

คุณวุฒิ  :
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา)
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : emwadeek@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/emwadeek/
Curriculum Vitae

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
Kamollabhu Thanomsat
 
คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : kamollabhu@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
Dr. Wanpen Waelveerakup           

คุณวุฒิ  :

 • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : wanpenw@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม นมรักษ์
Riam Namarak

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : riam@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/riam/
Curriculum Vitae

อาจารย์วิรญา  อาระหัง
Lewiraya  Arahung

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
 • การพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาเวชปฏิบัติเบื้องต้น)
 • การพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : wirayaArahung@webmail.npru.ac.th
Curriculum Vitae