สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
688005
Online User Online1
Today Today212
Yesterday Yesterday571
ThisMonth This Month8,355
LastMonth Last Month22,553
ThisYear This Year133,269
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน (Community Nursing Group)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
Assist.Prof.Dr. Pimsupa Chandanasotthi
 
คุณวุฒิ :

 • Ph.D.(Nursing)
 • M.S.N. (Community Mental Health Nursing)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : pimsupa@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/pimsupa/
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Assist.Prof.Dr. Hathaichanok Buajaroen                          

คุณวุฒิ  :

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : hathaichanok@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/
Curriculum Vitae

อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
Emwadee Kiatsiri             
 

คุณวุฒิ  :
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา)
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : emwadeek@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/emwadeek/
Curriculum Vitae

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
Kamollabhu Thanomsat
 
คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : kamollabhu@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
Dr. Wanpen Waelveerakup           

คุณวุฒิ  :

 • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : wanpenw@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ภาศินี  สุขสถาพรเลิศ
Prasinee Suksataphonlarte
 

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : numphons890@gmail.com
http://pws.npru.ac.th/numphon/
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม นมรักษ์
Riam Namarak

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : riam@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/riam/
Curriculum Vitae

อาจารย์ฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา
Thapatlada Kiatlertdecha

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : thapatlada@gmail.com
http://pws.npru.ac.th/thapatlada
Curriculum Vitae