สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151158
Online User Online3
Today Today245
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month4,949
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,297
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน (Community Nursing Group)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
Assist.Prof.Dr. Pimsupa Chandanasotthi
 
คุณวุฒิ :

 • Ph.D.(Nursing)
 • M.S.N. (Community Mental Health Nursing)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : pimsupa@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/pimsupa/
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Assist.Prof.Dr. Hathaichanok Buajaroen                          

คุณวุฒิ  :

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : hathaichanok@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
Asst.Prof.Kamollabhu Thanomsat
 
คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : kamollabhu@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
Dr. Wanpen Waelveerakup           

คุณวุฒิ  :

 • สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : wanpenw@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม นมรักษ์
Assist.Prof. Riam Namarak

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : riam@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/riam/
Curriculum Vitae

อาจารย์วิรญา  อาระหัง
Lecturer Wiraya  Arahung

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
 • การพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาเวชปฏิบัติเบื้องต้น)
 • การพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : wirayaArahung@webmail.npru.ac.th
Curriculum Vitae

อาจารย์พนิตนันท์ แซ่ลิ้ม
Lecturer Panittanan Sealim

คุณวุฒิ  :

 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
 • การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 ต่อ 3565
E-mail : Esther@webmail.npru.ac.th
Curriculum Vitae