สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
Statistics Statistics
582307
Online User Online2
Today Today338
Yesterday Yesterday412
ThisMonth This Month9,803
LastMonth Last Month17,768
ThisYear This Year27,571
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
Community Nursing Group

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
Assist.Prof.Dr. Pimsupa Chandanasotthi                                
คุณวุฒิ :
- Ph.D.(Nursing)                                                                                        
- M.S.N. (Community Mental Health Nursing)  
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : pimsupa@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/pimsupa/                                                              
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
Assist.Prof.Dr. Hathaichanok Buajaroen                              
คุณวุฒิ  :
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :  hathaichanok@webmail.npru.ac.th     
http://pws.npru.ac.th/hathaichanok/ 
Curriculum Vitae

อาจารย์เอมวดี เกียรติศิริ
Emwadee Kiatsiri                        
คุณวุฒิ  :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :  emwadeek@webmail.npru.ac.th      
http://pws.npru.ac.th/emwadeek/ 
Curriculum Vitae

อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ (ลาศึกษาต่อ)
Kamollabhu Thanomsat                         
คุณวุฒิ  :
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :  kamollabhu@webmail.npru.ac.th   
http://pws.npru.ac.th/kamollapoo/​
Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ 
Dr. Wanpen Waelveerakup                  
คุณวุฒิ  :
- สาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
(หลักสูตรนานาชาติ)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาพยาบาลสาธารณสุข

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :  wanpenw@webmail.npru.ac.th  
http://pws.npru.ac.th/wanpenw/​                                                        
Curriculum Vitae

อาจารย์ภาศินี  สุขสถาพรเลิศ                  
คุณวุฒิ  :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยบรมราขขนนี กรุงเทพ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
E-mail : numphons890@gmail.com

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565

http://pws.npru.ac.th/numphon/   
Curriculum Vitae

 

อาจารย์เรียม นมรักษ์
Riam Namarak    
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน :  3565
E-mail : riam@npru.ac.th   
http://pws.npru.ac.th/riam/​     

Curriculum Vitae

อาจารย์ฐาพัชร์ลดา  เกียรติเลิศเดชา
 
คุณวุฒิ :
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300 
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :  thapatlada@gmail.com

Curriculum Vitae