สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151141
Online User Online1
Today Today228
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month4,932
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,280
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Adult and Gerontological Nursing Group

อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
Lecturer Nongnuch Chaowanasilpa

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน :
3565
E-mail : nongnutch@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/nongnutch/​
Curriculum Vitae

อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร (ลาศึกษาต่อ)
Lecturer Korawan Suwannasarn

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :
ksuwannasarn@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/ksuwannasarn/​         
Curriculum Vitae

อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
Lecturer Jutatip Tepsuwan
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาการปกครอง
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : 
http://pws.npru.ac.th/serennia/​                    
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา   สายสิทธิ์
Assist.Prof. Warangkana Saisit

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
- ประกาศนียบัตรการอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน :  3565
E-mail : warangkana.saisit@gmail.com
http://pws.npru.ac.th/warangkana/
Curriculum Vitae

อาจารย์อ้อฤทัย ธนะคำมา
Lecturer Orruethai Thanakumma

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง)
- พยาบาลศาสบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์ด้านการสอนทางการพยาบาล

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน :
3565
E-mail : ________@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/______/​
Curriculum Vitae

อาจารย์อภิชาติ ศิริสมบัติ
Lecturer Apichat Sirisombut

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- พยาบาลศาสบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 
3565
E-mail : Apichat@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/apichat/​
Curriculum Vitae
อาจารย์อนัญา โสภณนาค
Lecturer Anunya Soponnark

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
- พยาบาลศาสบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 
3565
E-mail : Anunya@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/anunya/​
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา จงเจริญ
Assist.Prof. Dr. Angkana Chongjaroen

คุณวุฒิ :


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 
3565
E-mail : AngkanaC@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/AngkanaC/​