สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1491613
Online User Online1
Today Today352
Yesterday Yesterday289
ThisMonth This Month12,243
LastMonth Last Month11,756
ThisYear This Year50,301
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Adult and Gerontological Nursing Group

 

 

อาจารย์ ดร.กรวรรณ สุวรรณสาร
Lecturer Dr.Korawan Suwannasarn

คุณวุฒิ :

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
   (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail :
ksuwannasarn@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/ksuwannasarn/​         
Curriculum Vitae

อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
Lecturer Jutatip Tepsuwan


คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยคริสเตรียน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาการปกครอง
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : 
http://pws.npru.ac.th/serennia/​                    
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา   สายสิทธิ์
Assist.Prof. Warangkana Saisit

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
- ประกาศนียบัตรการอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน :  3565
E-mail : warangkana.saisit@gmail.com
http://pws.npru.ac.th/warangkana/
Curriculum Vitae

อาจารย์อ้อฤทัย ธนะคำมา
Lecturer Orruethai Thanakumma

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยคริสเตรียน
- พยาบาลศาสบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
   สาขาศาสตร์และศิลป์ด้านการสอนทางการพยาบาล

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 
3565
E-mail :
Orruethai@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/
Curriculum Vitae
อาจารย์อนัญญา โสภณนาค
Lecturer Anunya Soponnark

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พยาบาลศาสบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 
3565
E-mail : Anunya@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/anunya/​
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
Asst.Prof.Nongnuch Chaowanasilpa

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 
3565
E-mail : nongnutch@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/nongnutch/​
Curriculum Vitae
อาจารย์นภัทร  รัตนหงษา
Lecturer Napat Rattanahongsa

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 
3565
E-mail : Napat@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/
อาจารย์อัญชิสา รัตนคุณูประการ
Lecturer Unchisa Rattanakunuprakran

คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 
3565
E-mail : unchisa@webmail.npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/