วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
282334
Online User Online1
Today Today114
Yesterday Yesterday166
ThisMonth This Month5,041
LastMonth Last Month6,665
ThisYear This Year32,585
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Adult and Gerontological Nursing Group

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Head of Adult and Gerontological Nursing Group
อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์
Nongnuch Chaowanasilpa                           
คุณวุฒิ :           
-พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3571
E-mail : nongnutch@npru.ac.th
    
http://pws.npru.ac.th/nongnutch/​
Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
Assoc.Prof.Dr. Sunuttra Taboonpong     
คุณวุฒิ :
- Ph.D (Epidemiology)
- MSc. (Medical-Surgical Nursing)
- วท.บ. (การพยาบาล)           
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : sunuttra@npru.ac.th
 
http://pws.npru.ac.th/sunuttra/                                                         
Curriculum Vitae
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
Asst.Prof.Dr. Theranun Wannasiri    
คุณวุฒิ :
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : t
heranun@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/theranun/​                                                      
Curriculum Vitae   
 

อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
Korawan Suwannasarn  
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์)
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3571
E-mail :
ksuwannasarn@npru.ac.th  
http://pws.npru.ac.th/ksuwannasarn/​                                    
Curriculum Vitae

อาจารย์เรียม นมรักษ์
Riam Namarak    
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3573
E-mail : riam@npru.ac.th   
http://pws.npru.ac.th/riam/​                                
Curriculum Vitae

อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
Jutarat Poopitukkul
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3573
E-mail :
poopitukkul@npru.ac.th 
http://pws.npru.ac.th/poopitukkul/                             
Curriculum Vitae

อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
Porntip Jokkrajai
คุณวุฒิ :
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3572
E-mail :
porntipjokk@npru.ac.th 
http://pws.npru.ac.th/porntipjokk/​
Curriculum Vitae

อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
Jutatip Tepsuwan   
คุณวุฒิ :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) 
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3572
E-mail :
 
http://pws.npru.ac.th/serennia/​                                
Curriculum Vitae

อาจารย์สุภวรรณ สายสุด
Suphawan Saisut                    
คุณวุฒิ  :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข)
-พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน :3580
E-mail :
 suphawan@npru.ac.th
http://pws.npru.ac.th/suphawan/​                                                      
Curriculum Vitae

อาจารย์สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์

คุณวุฒิ :

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์)

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน :
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/siriphan/​

Curriculum Vitae

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ์

คุณวุฒิ :

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาล)

หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน :
E-mail :

http://pws.npru.ac.th/tunyalk/​

Curriculum Vitae

อาจารย์สุรีวัลย์  วรอรุณ

Sureewan  Voraaroon

คุณวุฒิ :

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หมายเลขติดต่อ : 034 - 261021-36
เบอร์โทรภายใน : 3587
E-mail : sureewan@npru.ac.th

http://pws.npru.ac.th/sureewan/​

Curriculum Vitae