วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
286808
Online User Online1
Today Today120
Yesterday Yesterday69
ThisMonth This Month3,337
LastMonth Last Month6,178
ThisYear This Year37,059
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

นายแพทย์พินิจ  หิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

นายแพทย์วิฑิต อรรถเวชกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา  ตะบูนพงศ์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์  วรรณศิริ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
อาจารย์วาร์ธินีย์  แสนยศ
กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
อาจารย์มาลินี  จำเนียร
กรรมการ
นางสาววารีรัตน์  สามบุญลือ
เลขานุการ