สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
363048
Online User Online1
Today Today40
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month3,991
LastMonth Last Month6,056
ThisYear This Year48,309
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายแพทย์วิทิต  อรรถเวชกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
ประธานกรรมการ

 

อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองประธานกรรมการ

 

 

อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ

กรรมการ 

 

อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล

กรรมการ 

 

อาจารย์วาร์ธินีย์  แสนยศ

กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)

 

อาจารย์จุฑารัตน์  ผู้พิทักษกุล

กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)

นางสาวเตชิตา  ไชยอ่อน

เลขานุการ