วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
306082
Online User Online1
Today Today53
Yesterday Yesterday307
ThisMonth This Month4,867
LastMonth Last Month6,423
ThisYear This Year56,333
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
ประธานกรรมการ

 

 

 

 


รองประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)

 

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
 
กรรมการ
 

 

 

 

 


เลขานุการ