วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
337405
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday248
ThisMonth This Month4,288
LastMonth Last Month7,772
ThisYear This Year22,666
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
ประธานกรรมการ

 

 

 

 


รองประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)

 

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
 
กรรมการ
 

 

 

 

 


เลขานุการ