วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
282359
Online User Online1
Today Today139
Yesterday Yesterday166
ThisMonth This Month5,066
LastMonth Last Month6,665
ThisYear This Year32,610
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

นายแพทย์พินิจ  หิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

นายแพทย์วิฑิต อรรถเวชกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา  ตะบูนพงศ์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์  วรรณศิริ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
อาจารย์วาร์ธินีย์  แสนยศ
กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
อาจารย์มาลินี  จำเนียร
กรรมการ
นางสาววารีรัตน์  สามบุญลือ
เลขานุการ