วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
293555
Online User Online2
Today Today52
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month3,084
LastMonth Last Month3,326
ThisYear This Year43,806
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

นายแพทย์พินิจ  หิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

นายแพทย์วิฑิต อรรถเวชกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา  ตะบูนพงศ์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์  วรรณศิริ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
อาจารย์วาร์ธินีย์  แสนยศ
กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
อาจารย์มาลินี  จำเนียร
กรรมการ
นางสาวเตชิตา  ไชยอ่อน
เลขานุการ