สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
394031
Online User Online1
Today Today87
Yesterday Yesterday633
ThisMonth This Month3,993
LastMonth Last Month10,527
ThisYear This Year79,292
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายแพทย์วิทิต  อรรถเวชกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
ประธานกรรมการ

 

อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองประธานกรรมการ

 

 

อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ

กรรมการ 

 

อาจารย์ณัฐธยาน์  อังคประเสริฐกุล

กรรมการ 

 

อาจารย์วาร์ธินีย์  แสนยศ

กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)

 

อาจารย์จุฑารัตน์  ผู้พิทักษกุล

กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)

นางสาวเตชิตา  ไชยอ่อน

เลขานุการ