วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
318180
Online User Online2
Today Today137
Yesterday Yesterday203
ThisMonth This Month3,441
LastMonth Last Month7,296
ThisYear This Year3,441
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

 

 

 


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
ประธานกรรมการ

 

 

 

 


รองประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)

 

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการ (ตัวแทนคณาจารย์)
 
กรรมการ
 

 

 

 

 


เลขานุการ