สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524518
Online User Online2
Today Today348
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,747
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,206
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

การพัฒนานักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
ในปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา รายละเอียดดังตาราง

ลำดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 1 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดปีการศึกษา นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 100 คน หอพักนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 2 โครงการ ค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน
- นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 150 คน
160 คน วัดสระกะเทียม  อ.เมือง  จ.นครปฐม สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 3 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 15พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 50 คน ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 4 โครงการ  สานสัมพันธ์น้องพี่พยาบาลศาสตร์ วันที่ 10มิถุนายน ถึง 23 มิถุนายน 2555 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 150 คน
- อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 10 คน
160 คน หอพักนักศึกษาพยาบาล และอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 5 โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 50 คน วัดใหม่ปิ่นเกลียว สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 6 โครงการพิธีรับหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีป วันที่ 7 ธันวาคม 2555 - นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 150คน
- อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 20 คน
170 คน ห้องเรียนชั้น 3 อาคารเรียนใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และฝ่ายกิจการนักศึกษา
 7 โครงการปลูกฝังการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหอพักน่าอยู่ปลอดภัยไร้สารเสพติด วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2555 - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 – 3 จำนวน 96 คน
- นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 200 คน
296 คน หอประชุมชั้น 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 8 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2555 - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 57 คน
- อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 คน
61 คน ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และโรงพยาบาลนครปฐม

โครงการพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
ในปีงบประมาณ 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา รายละเอียดดังตาราง

ลำดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 1 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องพยาบาล วันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 46 คน หอพักนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 2 โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 59 คน วัดใหม่ปิ่นเกลียว สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 3 โครงการ ส่งเสริมความกตัญญูต่อมารดา วันที่ 8 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554 นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 99 คน อาคาร A1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 4 โครงการ รณรงค์การเลือกตั้ง วันที่ 14-30 มิถุนายน พ.ศ.2554 นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 57 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
 5 โครงการ พ.จ.น.ก.สานสัมพันธ์  ปี 2554 วันที่ 27-29 มกราคม 2555 นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 11 คน สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์