สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524585
Online User Online2
Today Today415
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,814
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,273
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

หลักสูตรและแผนการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
๓.๑ แผนการรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาประจำปีตลอดหลักสูตร
      แผนการรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาประจำปีตลอดหลักสูตร มีดังนี้

ตารางที่ ๓.๑.๑ แผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

 ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
 ๒๕๕๓  ๒๕๕๔ ๒๕๕๕  ๒๕๕๖
 ชั้นปีที่  ๑  ๕๙  -  -  -
 ชั้นปีที่  ๒  -  ๕๙  -  -
 ชั้นปีที่  ๓  -  -  ๕๙  -
 ชั้นปีที่  ๔  -  -  -  ๕๙
 รวม  ๕๙  ๕๙  ๕๙  ๕๙

ตารางที่ ๓.๑.๒ แผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗

 ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
 ๒๕๕๔  ๒๕๕๕ ๒๕๕๖  ๒๕๕๗
 ชั้นปีที่  ๑  ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๒  -  ๔๐ ๕๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๓  -  -  ๔๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๔  -  -  -  ๔๐
 รวม  ๔๐  ๙๐  ๑๔๐  ๑๙๐

ตารางที่ ๓.๑.๓ จำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗ (ศึกษาอยู่จริง ณ วันรายงาน)

 ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
 ๒๕๕๓  ๒๕๕๔ ๒๕๕๕  ๒๕๕๖  ๒๕๕๗
 ชั้นปีที่  ๑  ๕๙  ๔๑* ๕๐  ๕๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๒  -  ๕๗**  ๓๙***  ๕๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๓  -  -  ๕๗  ๓๙ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๔  -  -  -  ๕๗  ๓๙
 รวม  ๕๙  ๙๘  ๑๔๗  ๑๙๘ ๑๙๑

*  นักศึกษาลาออก ๑ คน และมีนักศึกษาปีที่ ๒ ซ้ำชั้น ๒ คน
**  นักศึกษาปีที่ ๒ ตก ๒ คนจึงไปเรียนพร้อมปีที่ ๒
*** นักศึกษาลาออก ๒ คน

๓.๒ ประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชาในหลักสูตร
      คณะฯ ได้จัดเตรียมประมวลรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒   ดังเอกสารประกอบ ที่ ๓.๒.๑ และคณะฯ ได้จัดเตรียมรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓ และ ๔) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังเอกสารประกอบ ที่ ๓.๒.๒

๓.๓ แผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
       ๓.๓.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔๕ ภาคเรียนที่ ๑ มีการเปิดสอนรายวิชาทางการพยาบาลภาคทฤษฎี จำนวน ๓ รายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๓ และรายวิชาภาคปฏิบัติ ๒ รายวิชาคือ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ และ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ จำนวน ๒ รายวิชา รวมทั้งสิ้น ๕ รายวิชา ในแต่ละรายวิชามีแผนการสอนครบถ้วนดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๑

       ๓.๓.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในปีการศึกษา ๒๕๕๔๕ ภาคเรียนที่ ๑ มีการเปิดสอนรายวิชาทางการพยาบาลและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ รมทั้งสิ้น ๑๕ รายวิชา โดยแยกตามชั้นปีดังนี้

       นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รายวิชาที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเองคือ  ระบบสุขภาพ ชีวสถิติ  จำนวน ๒ รายวิชา  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยฯดำเนินการจัดกาเรียนการสอน คือ  ชีวเคมี จริยธรรมและทักษะชีวิต วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ อาเซียนศึกษา การคิดและการตัดสินใจ จำนวน ๕ รายวิชา (ดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๒)

       นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รายวิชาที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเองคือ  การประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลพื้นฐาน เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สีรรวิทยา   จำนวน ๕ รายวิชา  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยฯดำเนินการจัดกาเรียนการสอน คือ  จริยธรรมและทักษะชีวิต วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ อาเซียนศึกษา จำนวน ๓ รายวิชา (ดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๒)

๓.๔ แผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
       ๓.๔.๑ แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร มีจำนวน ๒ หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการศึกษา : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒ ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๐๕  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)
 ๑๕๐๐๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๕๐๐๑๐๕  วิถีไทยและวิถีโลก  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๑๐  การคิดและการตัดสินใจ  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๐๐๐๑๑๒  วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๑๐๑  ชีวเคมี  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๒๐๑  ระบบสุขภาพและกฏหมายวิชาชีพการพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
   หน่วยกิตรวม  ๒๑ หน่วยกิต  (๑๘-๖-๓๙)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๐๐๐๑๐๓  จริยธรรมและทักษะชีวิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๐๙  สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๑๐๒  จิตวิทยาพัฒนาการ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๓  โภชนาการและสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๔  กายวิภาคศาสตร์  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๒๐๒  ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
   หน่วยกิตรวม ๑๙ หน่วยกิต  (๑๗-๔-๓๖)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑   (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒  ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๒๐๐๐๑๐๕  จิตวิทยาและการพัฒนาตน  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๕๐๐๑๐๘  กฏหมายในชีวิตประจำวัน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๕  สรีรวิทยา  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๙  ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล ๑  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๒๑๐๗  เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๒๐๓  หลักการและเทคนิคการพยาบาล  ๔(๒-๔-๖)
 ๔๑๗๒๒๐๔  การประเมินภาวะสุขภาพ  ๒(๑-๒-๓)
   หน่วยกิตรวม ๒๑ หน่วยกิต   (๑๗-๘-๓๘)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๒๑๐๘ พยาธิสรีรวิทยา  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๖  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๒๑๑๐  วิทยาการระบาด  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๒๘๑  ปฏิบัติการหลักการและเทคนิคการพยาบาล  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๒๔๐๑  การสร้างเสริมสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๔๘๑  ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๒๕๐๑  การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๗๐๑  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑  ๓(๓-๐-๖)
   หน่วยกิตรวม ๒๐ หน่วยกิต  (๑๕-๑๘-๓๑)

ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
๔๑๗๓๕๐๒  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗xxxx  วิชาเลือกเสรี (การให้เพื่อชีวิต)  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๔๑๑๑  ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล ๒  ๓(๒-๒-๕)
   หน่วยกิตรวม ๙ หน่วยกิต  (๗-๔-๑๖)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑  (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒  ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๗๐๓  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒  ๔(๔-๐-๘)
 ๔๑๗๓๕๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๓๕๐๓  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๓  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๓๗๐๒  การพยาบาลผู้สูงอายุ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๓๗๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑  ๓(๐-๑๒-๐)
   หน่วยกิตรวม ๑๔ หน่วยกิต  (๘-๒๔-๑๖)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๓๐๑  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๔๔๐๒  การพยาบาลชุมชน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๖๐๑  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๕๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๗๐๔  การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๓๗๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒  ๓(๐-๑๒-๐)
   หน่วยกิตรวม ๑๗ หน่วยกิต  (๑๑-๒๔-๒๒)

ปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน (๘ สัปดาห์)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๓๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๗๘๓  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  ๒(๐-๘-๐)
   หน่วยกิตรวม ๕ หน่วยกิต  (๐-๒๐-๐)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑     (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒  ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๖๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๔๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๘๐๑  วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ  ๔(๓-๒-๗)
 ๔๑๗๔๘๐๒  ภาวะผู้นำและการบริหารการจัดการทางคลินิก  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๔๔๐๓  การรักษาโรคเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)
   หน่วยกิตรวม ๑๔ หน่วยกิต  (๗-๒๖-๑๕)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๔๔๘๓  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๔๘๘๑  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๔๘๐๓  ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔)
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี  ๓(๓-๐-๖)
   หน่วยกิตรวม ๙ หน่วยกิต  (๕-๑๖-๑๐)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
๓.๓.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๒๕  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)
 ๑๕๐๐๑๒๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๒๑  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๕๐๐๑๑๑  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๑๑๐๑  ชีวเคมี  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๑๐๒  ระบบสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๓  ชีวสถิติ  ๒(๒-๑-๓)
   รวม  ๑๙  (๑๘-๓-๓๖)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๒๕๐๐๑๐๖  วิถีไทย  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๑๖  การคิดและการตัดสินใจ  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๑๑๐๔  โภชนาการและสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๕  กายวิภาคศาสตร์  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๑๐๖  จิตวิทยาพัฒนาการ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๗  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๒๐๑  ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
   รวม  ๑๙ (๑๗-๔-๓๖)

ปีที่ ๑ ภาคฤดูร้อน

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๒๕๐๐๑๑๐  สุนทรียภาพแห่งชีวิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๑๗  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)
   รวม  ๖(๖-๐-๑๒)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๒๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๘  สรีรวิทยา  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๙  เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๑๐  วิทยาการระบาด  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๒๐๒  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๒๐๓  การพยาบาลพื้นฐาน  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๒๒๐๔  การประเมินภาวะสุขภาพ  ๒(๑-๒-๓)
 xxxxxx  วิชาเลือกเสรี  ๓(๓-๐-๖)
   รวม  ๒๑(๑๙-๔-๔๐)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๓๓  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑  ๓(๒-๒-๕)
 ๒๐๐๐๑๐๙  จริยธรรมและทักษะชีวิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๑๑  พยาธิสรีรวิทยา  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๔๐๑  การสร้างเสริมสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๕๐๑  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๗๐๑  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๒๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  ๒(๐-๘-๐)
   รวม  ๑๙(๑๖-๑๐-๓๓)

ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๓๔  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๒๕๐๒  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๗๐๒  การพยาบาลผู้สูงอายุ  ๒(๒-๐-๔)
   รวม  ๗(๖-๒-๑๓)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๕๐๓  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๓  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๓๗๐๓  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒  ๔(๔-๐-๘)
 ๔๑๗๓๙๐๑  วิจัยทางการพยาบาล  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๓๕๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๓๗๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑  ๓(๐-๑๒-๐)
   รวม  ๑๕(๘-๒๖-๑๗)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๓๐๑  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๔๐๒  การพยาบาลชุมชน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๖๐๑  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๗๐๔  การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๓๕๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๓๗๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒  ๓(๐-๑๒-๐)
   รวม  ๑๗(๑๑-๒๒-๒๓)

ปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๓๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๓๗๘๓  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  ๒(๐-๘-๐)
   รวม  ๔(๐-๑๖-๐)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๔๔๐๓  การรักษาโรคเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๔๘๐๑  ภาวะผู้นำและการบริหารการจัดการทางคลินิก  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๔๘๐๒  สารสนเทศทางการพยาบาล  ๒(๑-๒-๓)
 ๔๑๗๔๙๐๒  ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๔๔๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๖๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๓(๐-๑๒-๐)
   รวม  ๑๔(๗-๒๖-๑๕)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๔๔๘๒  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๔๘๘๑  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก  ๒(๐-๘-๐)
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี  ๓(๐-๑๒-๐)
   รวม  ๗(๐-๒๘-๐)

        ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ทางคณะกรรมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการทบทวนและสรุปผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามกรอบมาตรฐานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้นพบว่า หลักสูตรฯมีการดำเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เห็นว่า บางรายวิชาไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของประชาคมอาเซียน รวมถึงผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษาสะท้อนว่า ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพมีการจัดลำดับยากต่อการเรียนรู้ จึงทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการดังนี้ ๑) ขอปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน เป็นรายวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายและให้ความสำคัญกับรายวิชาดังกล่าว จึงมีการปรับรายวิชาในแผนการจัดการศึกษา และคณะฯได้ดำเนินการแจ้งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว กำลังดำเนินเรื่องแจ้งไปยังสภาการพยาบาลและ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๒) มีการปรับลำดับของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามลำดับความยากง่ายของวิชาและสมรรถนะของผู้เรียน

--