วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
350524
Online User Online4
Today Today299
Yesterday Yesterday225
ThisMonth This Month3,855
LastMonth Last Month6,533
ThisYear This Year35,785
LastYear Last Year64,990

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

หลักสูตรและแผนการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
๓.๑ แผนการรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาประจำปีตลอดหลักสูตร
      แผนการรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาประจำปีตลอดหลักสูตร มีดังนี้

ตารางที่ ๓.๑.๑ แผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

 ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
 ๒๕๕๓  ๒๕๕๔ ๒๕๕๕  ๒๕๕๖
 ชั้นปีที่  ๑  ๕๙  -  -  -
 ชั้นปีที่  ๒  -  ๕๙  -  -
 ชั้นปีที่  ๓  -  -  ๕๙  -
 ชั้นปีที่  ๔  -  -  -  ๕๙
 รวม  ๕๙  ๕๙  ๕๙  ๕๙

ตารางที่ ๓.๑.๒ แผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗

 ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
 ๒๕๕๔  ๒๕๕๕ ๒๕๕๖  ๒๕๕๗
 ชั้นปีที่  ๑  ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๒  -  ๔๐ ๕๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๓  -  -  ๔๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๔  -  -  -  ๔๐
 รวม  ๔๐  ๙๐  ๑๔๐  ๑๙๐

ตารางที่ ๓.๑.๓ จำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗ (ศึกษาอยู่จริง ณ วันรายงาน)

 ปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
 ๒๕๕๓  ๒๕๕๔ ๒๕๕๕  ๒๕๕๖  ๒๕๕๗
 ชั้นปีที่  ๑  ๕๙  ๔๑* ๕๐  ๕๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๒  -  ๕๗**  ๓๙***  ๕๐ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๓  -  -  ๕๗  ๓๙ ๕๐
 ชั้นปีที่  ๔  -  -  -  ๕๗  ๓๙
 รวม  ๕๙  ๙๘  ๑๔๗  ๑๙๘ ๑๙๑

*  นักศึกษาลาออก ๑ คน และมีนักศึกษาปีที่ ๒ ซ้ำชั้น ๒ คน
**  นักศึกษาปีที่ ๒ ตก ๒ คนจึงไปเรียนพร้อมปีที่ ๒
*** นักศึกษาลาออก ๒ คน

๓.๒ ประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชาในหลักสูตร
      คณะฯ ได้จัดเตรียมประมวลรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒   ดังเอกสารประกอบ ที่ ๓.๒.๑ และคณะฯ ได้จัดเตรียมรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓ และ ๔) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังเอกสารประกอบ ที่ ๓.๒.๒

๓.๓ แผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
       ๓.๓.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔๕ ภาคเรียนที่ ๑ มีการเปิดสอนรายวิชาทางการพยาบาลภาคทฤษฎี จำนวน ๓ รายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๓ และรายวิชาภาคปฏิบัติ ๒ รายวิชาคือ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ และ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ จำนวน ๒ รายวิชา รวมทั้งสิ้น ๕ รายวิชา ในแต่ละรายวิชามีแผนการสอนครบถ้วนดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๑

       ๓.๓.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในปีการศึกษา ๒๕๕๔๕ ภาคเรียนที่ ๑ มีการเปิดสอนรายวิชาทางการพยาบาลและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ รมทั้งสิ้น ๑๕ รายวิชา โดยแยกตามชั้นปีดังนี้

       นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รายวิชาที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเองคือ  ระบบสุขภาพ ชีวสถิติ  จำนวน ๒ รายวิชา  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยฯดำเนินการจัดกาเรียนการสอน คือ  ชีวเคมี จริยธรรมและทักษะชีวิต วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ อาเซียนศึกษา การคิดและการตัดสินใจ จำนวน ๕ รายวิชา (ดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๒)

       นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รายวิชาที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเองคือ  การประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลพื้นฐาน เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สีรรวิทยา   จำนวน ๕ รายวิชา  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยฯดำเนินการจัดกาเรียนการสอน คือ  จริยธรรมและทักษะชีวิต วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ อาเซียนศึกษา จำนวน ๓ รายวิชา (ดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๒)

๓.๔ แผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
       ๓.๔.๑ แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร มีจำนวน ๒ หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการศึกษา : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒ ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๐๕  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)
 ๑๕๐๐๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๕๐๐๑๐๕  วิถีไทยและวิถีโลก  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๑๐  การคิดและการตัดสินใจ  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๐๐๐๑๑๒  วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๑๐๑  ชีวเคมี  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๒๐๑  ระบบสุขภาพและกฏหมายวิชาชีพการพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
   หน่วยกิตรวม  ๒๑ หน่วยกิต  (๑๘-๖-๓๙)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๐๐๐๑๐๓  จริยธรรมและทักษะชีวิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๐๙  สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๑๐๒  จิตวิทยาพัฒนาการ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๓  โภชนาการและสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๔  กายวิภาคศาสตร์  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๒๐๒  ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
   หน่วยกิตรวม ๑๙ หน่วยกิต  (๑๗-๔-๓๖)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑   (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒  ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๒๐๐๐๑๐๕  จิตวิทยาและการพัฒนาตน  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๕๐๐๑๐๘  กฏหมายในชีวิตประจำวัน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๕  สรีรวิทยา  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๙  ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล ๑  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๒๑๐๗  เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๒๐๓  หลักการและเทคนิคการพยาบาล  ๔(๒-๔-๖)
 ๔๑๗๒๒๐๔  การประเมินภาวะสุขภาพ  ๒(๑-๒-๓)
   หน่วยกิตรวม ๒๑ หน่วยกิต   (๑๗-๘-๓๘)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๒๑๐๘ พยาธิสรีรวิทยา  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๖  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๒๑๑๐  วิทยาการระบาด  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๒๘๑  ปฏิบัติการหลักการและเทคนิคการพยาบาล  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๒๔๐๑  การสร้างเสริมสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๔๘๑  ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๒๕๐๑  การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๗๐๑  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑  ๓(๓-๐-๖)
   หน่วยกิตรวม ๒๐ หน่วยกิต  (๑๕-๑๘-๓๑)

ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
๔๑๗๓๕๐๒  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗xxxx  วิชาเลือกเสรี (การให้เพื่อชีวิต)  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๔๑๑๑  ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล ๒  ๓(๒-๒-๕)
   หน่วยกิตรวม ๙ หน่วยกิต  (๗-๔-๑๖)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑  (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒  ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๗๐๓  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒  ๔(๔-๐-๘)
 ๔๑๗๓๕๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๓๕๐๓  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๓  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๓๗๐๒  การพยาบาลผู้สูงอายุ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๓๗๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑  ๓(๐-๑๒-๐)
   หน่วยกิตรวม ๑๔ หน่วยกิต  (๘-๒๔-๑๖)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๓๐๑  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๔๔๐๒  การพยาบาลชุมชน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๖๐๑  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๕๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๗๐๔  การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๓๗๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒  ๓(๐-๑๒-๐)
   หน่วยกิตรวม ๑๗ หน่วยกิต  (๑๑-๒๔-๒๒)

ปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน (๘ สัปดาห์)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๓๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๗๘๓  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  ๒(๐-๘-๐)
   หน่วยกิตรวม ๕ หน่วยกิต  (๐-๒๐-๐)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑     (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒  ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๖๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๔๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๘๐๑  วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ  ๔(๓-๒-๗)
 ๔๑๗๔๘๐๒  ภาวะผู้นำและการบริหารการจัดการทางคลินิก  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๔๔๐๓  การรักษาโรคเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)
   หน่วยกิตรวม ๑๔ หน่วยกิต  (๗-๒๖-๑๕)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๔๔๘๓  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๔๘๘๑  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๔๘๐๓  ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔)
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี  ๓(๓-๐-๖)
   หน่วยกิตรวม ๙ หน่วยกิต  (๕-๑๖-๑๐)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
๓.๓.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๒๕  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)
 ๑๕๐๐๑๒๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๒๑  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖)
 ๒๕๐๐๑๑๑  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๑๑๐๑  ชีวเคมี  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๑๐๒  ระบบสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๓  ชีวสถิติ  ๒(๒-๑-๓)
   รวม  ๑๙  (๑๘-๓-๓๖)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๒๕๐๐๑๐๖  วิถีไทย  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๑๖  การคิดและการตัดสินใจ  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๑๑๐๔  โภชนาการและสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๕  กายวิภาคศาสตร์  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๑๐๖  จิตวิทยาพัฒนาการ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๑๑๐๗  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๑๒๐๑  ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
   รวม  ๑๙ (๑๗-๔-๓๖)

ปีที่ ๑ ภาคฤดูร้อน

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๒๕๐๐๑๑๐  สุนทรียภาพแห่งชีวิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๐๐๐๑๑๗  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๓(๓-๐-๖)
   รวม  ๖(๖-๐-๑๒)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๒๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๘  สรีรวิทยา  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๐๙  เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๑๐  วิทยาการระบาด  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๒๐๒  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๒๐๓  การพยาบาลพื้นฐาน  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๒๒๐๔  การประเมินภาวะสุขภาพ  ๒(๑-๒-๓)
 xxxxxx  วิชาเลือกเสรี  ๓(๓-๐-๖)
   รวม  ๒๑(๑๙-๔-๔๐)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๓๓  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑  ๓(๒-๒-๕)
 ๒๐๐๐๑๐๙  จริยธรรมและทักษะชีวิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๑๑๑  พยาธิสรีรวิทยา  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๔๐๑  การสร้างเสริมสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๕๐๑  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๗๐๑  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๒๒๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  ๒(๐-๘-๐)
   รวม  ๑๙(๑๖-๑๐-๓๓)

ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๑๕๐๐๑๓๔  ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๒๕๐๒  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๒๗๐๒  การพยาบาลผู้สูงอายุ  ๒(๒-๐-๔)
   รวม  ๗(๖-๒-๑๓)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๕๐๓  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๓  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๓๗๐๓  การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒  ๔(๔-๐-๘)
 ๔๑๗๓๙๐๑  วิจัยทางการพยาบาล  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๓๕๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๓๗๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑  ๓(๐-๑๒-๐)
   รวม  ๑๕(๘-๒๖-๑๗)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๓๐๑  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๔๐๒  การพยาบาลชุมชน  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๖๐๑  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๓(๓-๐-๖)
 ๔๑๗๓๗๐๔  การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  ๓(๒-๒-๕)
 ๔๑๗๓๕๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๓๗๘๒  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒  ๓(๐-๑๒-๐)
   รวม  ๑๗(๑๑-๒๒-๒๓)

ปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๓๓๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๓๗๘๓  ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  ๒(๐-๘-๐)
   รวม  ๔(๐-๑๖-๐)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๔๔๐๓  การรักษาโรคเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๔๘๐๑  ภาวะผู้นำและการบริหารการจัดการทางคลินิก  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๔๘๐๒  สารสนเทศทางการพยาบาล  ๒(๑-๒-๓)
 ๔๑๗๔๙๐๒  ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔)
 ๔๑๗๔๔๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  ๓(๐-๑๒-๐)
 ๔๑๗๔๖๘๑  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ๓(๐-๑๒-๐)
   รวม  ๑๔(๗-๒๖-๑๕)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

 รหัส  ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค)
 ๔๑๗๔๔๘๒  ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  ๒(๐-๘-๐)
 ๔๑๗๔๘๘๑  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก  ๒(๐-๘-๐)
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี  ๓(๐-๑๒-๐)
   รวม  ๗(๐-๒๘-๐)

        ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ทางคณะกรรมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการทบทวนและสรุปผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามกรอบมาตรฐานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้นพบว่า หลักสูตรฯมีการดำเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เห็นว่า บางรายวิชาไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของประชาคมอาเซียน รวมถึงผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษาสะท้อนว่า ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพมีการจัดลำดับยากต่อการเรียนรู้ จึงทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการดังนี้ ๑) ขอปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน เป็นรายวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายและให้ความสำคัญกับรายวิชาดังกล่าว จึงมีการปรับรายวิชาในแผนการจัดการศึกษา และคณะฯได้ดำเนินการแจ้งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว กำลังดำเนินเรื่องแจ้งไปยังสภาการพยาบาลและ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๒) มีการปรับลำดับของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามลำดับความยากง่ายของวิชาและสมรรถนะของผู้เรียน

--