สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524666
Online User Online1
Today Today496
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,895
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,354
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

งานบริการวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการบริการวิชาการ ชื่อผู้รับผิดชอบ วันที่ดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานที่สนับสุนน
 1 โครงการ การตรียมความพร้อม การป้องกันโรค และการฟื้นฟูจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 13 ตค 54 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม
 2 โครงการ การสร้างเครือข่ายการป้องกันความสูญเสียจากการเจ็บป่วยวิฤต ฉุกเฉินและหนุนเสริมสุขภาพบนพื้นฐานวัฒนธรรมแก่ประชาชน ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 28 พย. 54 ศูนย์พักพิง ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม
 3 โครงการพลิกฟื้นคืนความสุขให้ชาวหัวไผ่ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 2-4 ธค. 54 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และวิจัยชุมชนท้องถิ่น : พื้นที่ภาคกลาง
 4 ผนึกกำลังร่วมใจฟื้นฟูสุขภาพหลังน้ำลดด้วยพลังเครือข่าย ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 7-9 มกราคม 55 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และวิจัยชุมชนท้องถิ่น : พื้นที่ภาคกลาง และ ม.ราชภัฏนครปฐม
 5 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลโดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สนับสนุนวิชาการพื้นที่ภาคกลาง ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 2554-2556 พื้นที่ภาคกลางจำนวน 5 พื้นที่ เช่น ต.บ้านหม้อ อ.เมืองจ.เพชรบุรี  ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ. จันทบุรี ต.แสงอรุณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และวิจัยชุมชนท้องถิ่น : พื้นที่ภาคกลาง สสส
 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับพระสงฆ์ อ.วิไล  ตาปะสี 23-24 มิ.ย. 54 วัดใหม่ปิ่นเกลียว วัดทะเลบก วัดท่าเสา วัดห้วยม่วง วัดปทุมทอง วัดท่าเสา ม.ราชภัฏนครปฐม
 7 รู้เท่าทันเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อ.วิไล  ตาปะสี 4-5 ก.พ. 2554 ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม
 8 การป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนประถมปลายและมัธยมต้น อ.วิไล  ตาปะสี 1-3 ส.ค.2554 โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โรงเรียนวัดวังตะกู ม.ราชภัฏนครปฐม
 9 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงวัดเสถียร อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ 28-29 มี.ค. 2554 รพสต.วัดเสถียร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 10 ครอบครัวเดียวกันต้านภัยยาเสพติด อ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 14 มี.ค. 54 ทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ม.ราชภัฏนครปฐม
 11 เรื่องเล่ารักในวัยเรียน อ.วิไล  ตาปะสี 17-24 ส.ค. 54 ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม
 12 สามแรงร่วมใจ สูงวัยใส่รอยยิ้ม อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์และคณะ 2554 รพสต.วัดเสถียร ม.ราชภัฏนครปฐม
 13 โครงการการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 2555 ต.สระกระเทียม ม.ราชภัฏนครปฐม
 14 โครงการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ รศ.ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์ 2555 ต.วังตะกู ม.ราชภัฏนครปฐม
 15 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง อ.ณัธยาน์ อังคประเสริฐกุล 2555 ต.สระกระเทียม ม.ราชภัฏนครปฐม
 16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินใน ต.วังตะกู อ.วิไล  ตาปะสี 2555 ต.วังตะกู ม.ราชภัฏนครปฐม
 17 โครงการสัปดาห์สร้างเสริมสุขภาพและการดูแลในภาวะฉุกเฉิน อ.วิไล  ตาปะสี 2555 ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏนครปฐม
 18 โครงการสัปดาห์สร้างเสริมสุขภาพและการดูแลในภาวะฉุกเฉิน อ.วิไล  ตาปะสี 2555 ต.วังตะกู รพสต.วังตะกู
 19 โรคงการเพิ่มความรู้สู้เบาหวานใส่ใจ 3 อ บอกลา 2 ส อ.วิไล  ตาปะสี 2555 ต.วังตะกู รพสต.วังตะกู
 20 โครงการสร้างเสริมสุขภาพสูงวัยสุขใจไร้โรค อ.วิไล  ตาปะสี 2555 ต.วังตะกู รพสต.วังตะกู
 21 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยพลานามัยแข็งแรง อ.วิไล  ตาปะสี 2555 ต.วังตะกู รพสต.วังตะกู
 22 โครงการสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ รศ.ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์ 2555