สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524643
Online User Online2
Today Today473
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,872
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,331
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิจัยและผลงานวิชาการ

 ลำดับ  ชื่อโครงการวิจัย-การพัฒนาผลงานวิชาการ  ชื่อผู้รับผิดชอบ  ปีที่ดำเนินการ  หน่วยงานที่สนับสุนน  ความก้าวหน้าของผลงาน
 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาการเรียนแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 2554 ม.ราชภัฏนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการ
 2 ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำบล แห่งการเรียนรู้ เทศบาลเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 2554 สสส. นำเสนอแบบปากเปล่าและในเอกสารการประชุมในงานประชุมระดับชาติที่ม.ราชภัฏสุราษฎธานี
 3 ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำบล แห่งการเรียนรู้ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 2554 สสส. นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมระดับชาติที่ม.ราชภัฏสุราษฎธานี
 4 ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำบล แห่งการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 2554 สสส. นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมระดับชาติที่ม.ราชภัฏสุราษฎธานี
 5 การศึกษาระบบการจัดการศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผศ.สมเดช นิลพันธุ์
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม  กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
 6 การศึกษารูปแบบจัดการระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 2554 ม.ราชภัฏนครปฐม  กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
7 การศึกษาการรับรู้สถานการณ์สุขภาพ การจัดบริการสุขภาพ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม : กรณีศึกษาครอบครัวหญิงตั้งครรรภ์ และเด็กแรกเกิด อ.ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
8 โครงการเขียนหนังสือถอดบทเรียนระบบการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม : กระบวนการจัดการ รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังดำเนินการ
9 โครงการเขียนตำรา ระบบสุขภาพ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 2555  ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังดำเนินการ
10 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนครอบครัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน อ.วริยา จันทรำ
อ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
2555 วช. รอดำเนินการหลัง phase II
11 การศึกษาภาวะความเครียดและการปรับตัวของผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.วริยา  จันทร์ขำ
อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
2555 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
12 กระบวนการให้คำปรึกษารายบุคคลของผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วมที่มีภาวะความเครียด ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.วริยา  จันทร์ขำ
อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศ์ษา
2555 ม.ราชภัฏนครปฐม  กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
13 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบแผนภูมิมโนทัศน์ในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์ 2554 ม.ราชภัฏนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.กมลภู ถนอมสัตย์
อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม นำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
15 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อ.กมลภู ถนอมสัตย์
อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์
อ.สมบัติ  ประทักษ์กุลวงศา
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 ผลของการประยุกต์หมวกหกใบต่อความคิดเชิงวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 อ.กมลภู ถนอมสัตย์ 2555 ม.ราชภัฏนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ.กมลภู ถนอมสัตย์
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อ.วริยา จันทร์ขำ
อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
2555 สสส. นำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4
18 การศึกษาทุนและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์เพื่อสร้างชุมชน ท้องถิ่นจัดการตนเอง อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อ.วริยา จันทร์ขำ
อ.กมลภู ถนอมสัตย์
2555 สสส. นำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4
19 การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.วริยา จันทร์ขำ
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
อ.กมลภู ถนอมสัตย์
2555 สสส. นำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4
20 โครงการตำราการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ อ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ 2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังดำเนินการ
21 โครงการถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินงานการสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนลดโรคลดเสี่ยงและนวัตกรรมโรคเรื้อรัง อ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ 2554 สปสช กำลังดำเนินการ
22 โครงการบริการวิชาการครอบครัวเดียวกันต้านยาเสพติด อ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ
อ. เรียม นมรักษ์
อ. เอมวดี เกียรติศิริ
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม ดำเนินการเสร็จแล้ว
23 การศึกษาสถานการณ์โรคเบาหวานในจังหวัดนครปฐม อ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ
อ. วิไล ตาปะสี
อ.วนัญญา แก้วแก้วปาน
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
24 การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนครอบครัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน อ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ
อ. วิไล ตาปะสี และคณะ
2555 สำนักงบประมาณแผ่นดิน กำลังดำเนินการ
25 โครงการบริการวิชาการเรื่องการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อ.ดร. ธีรนันท์ วรรณศิริ และคณะ 2555 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังดำเนินการ
26 ความพึงพอใจต่อการใช้แผนที่ความคิดในการเรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.สมบัติ  ประทักษ์กุลวงศา
รศ.ฐิติวัลคุ์    ธรรมไพโรจน์
อ.จิราพร เกษรสุวรรณ
อ.วริยา จันทร์ขำ
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 การศึกษาภาวะความเครียดและการปรับตัวของผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.วริยา จันทร์ขำ
อ.สมบัติ  ประทักษ์กุลวงศา
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
28 ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลของผู้ประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำท่วมที่มีภาวะความเครียดณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.สมบัติ  ประทักษ์กุลวงศา
อ.วริยา จันทร์ขำ
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
29 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อ.กมลภู  ถนอมสัตย์
อ.นงนุช  เชาวน์ศิลป์
อ.สมบัติ  ประทักษ์กุลวงศา
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 การศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตมารดาวัยรุ่นในช่วงอายุบุตร 1-2 ปี รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
อ.วิไล  ตาปะสี
2554 สปสช. เขต 7 ราชบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 รูปแบบการจัดกิจกรรมสนับสนุนครอบครัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ในชุมชน อ.วิไล  ตาปะสี 2555 วช. ยังไม่ได้ดำเนินการ
32 โครงการเขียนตำรา เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล อ.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ 2555 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังดำเนินการ
33 โครงการเขียนตำรา การสร้างเสริมสุขภาพ อ.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ 2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังดำเนินการ
34 โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดเสถียร ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยง" รพสต.วัดเสถียร อ.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ 2554 สสส. สำนัก 6 ยังไม่ได้ดำเนินการ
35 การศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อ.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ 2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
36 คุณภาพชีวิตในภาวะประสบอุทกภัย กรณีศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์ 2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
37 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติอุทกภัย กรณีศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์
รศ.ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์
2554 ม.ราชภัฏนครปฐม กำลังเขียนบทความและส่งเข้านำเสนอปากเปล่าในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง 2012 International Conference on Trends in Emergency, Trauma, and Disaster Nursing: Using evidence to guide decision-making and improve nursing care
38 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและผู้สูงอายุในครอบครัว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อ.วันเพ็ญ  แวววีรคุปต์
รศ.ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์
อ.กรวรรณ สุวรรณสาร
2552 วช บทความนำเสนอในการประชุมสมาคมพฤฒาวิทยาแล้ว เมื่อ 19 มกราคม 2555 อยู่ระหว่างนำเสนอบทความฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพฤฒาวิทยา กำลังดำเนินการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลสาธารณสุข
39 การศึกษา ข้อเสนอนโยบายเพื่อควบคุมภาวะโภชนาการเกินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
อ.กรวรรณ สุวรรณสาร
2552 ม.ราชภัฏนครปฐม  
40 คุณลักษณะของครอบครัวที่มีศักยภาพในดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อ. นงนุช เชาวน์ศิลป์
อ.วิริยา จันทร์ขำ
ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
2555 วช กำลังดำเนินการ