สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289753
Online User Online2
Today Today257
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,512
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,118
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

                  

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

              

 

               

นางสาวโศรยา  นุ่มสร้อย
Miss Soraya  Numsoy

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   
คุณวุฒิ :
- วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : tongoo22@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ


 

 

นางสาวมณฑิรา  วุฒิพงษ์
Miss Molthira  Wuttipong

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา              
คุณวุฒิ :
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : molthira@webmail.npru.ac.th

นางสาวฐาปนี ซั่วเซ่งอี่
Miss Tapanee Suasangei

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา              
คุณวุฒิ :
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : kratay@webmail.npru.ac.th

 

นางสาวอัญธิกา เข็มเอก
Miss Aunthika Khemake
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา              
คุณวุฒิ :
- วท.บ.  (ส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : Aunthika@webmail.npru.ac.th

          

นายฉัฐวัฒน์ สินกนกวัฒน์
Mr.Chattawat Sinkanokwat
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          
คุณวุฒิ :
- วศ.บ.  (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : chattawat@webmail.npru.ac.th