สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524495
Online User Online3
Today Today325
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,724
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,183
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

          

 

นางสาวโศรยา  นุ่มสร้อย
Miss Soraya  Numsoy
ตำแหน่ง  รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป       
ดูแลงาน  งานพัสดุ งานยานพาหนะ านทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์ (ปริญญาโท
)

คุณวุฒิ :
- วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : tongn@webmail.npru.ac.th
ภาระงานที่รับผิดชอบ


 

             

นางสาวผกามาส ศรีเอี่ยมจันทร์
Miss Phakamart Sriaiamchan
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดูแลงาน งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานการเงิน 


คุณวุฒิ
   - วท.บ (สาขาวิชาเคมี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : phakamart@webmail.npru.ac.th

            

นางสาวกุลกรอง จิตราพิเนต
Miss Kunkrong Jittrapinet
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูแลงาน  งานทุนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์
              งานโสตทัศนูปกรณ์ งานสารบรรณ

คุณวุฒิ :
- น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : kunkrong@webmail.npru.ac.th

            

นายณัฐพงศ์  มหอมตพงษ์
Mr.Nattapong  Mahaamatapong
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
ดูแลงาน  งานบุคลากร งานประกันคุณภาพ
              
งานประชุม และประชาสัมพันธ์ สื่อสารสนเทศ
 

คุณวุฒิ :
- ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : mahaamatapong_N@old.silpakorn.edu

 

               

              

นางสาวมณฑิรา  วุฒิพงษ์
Miss Molthira  Wuttipong

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   

ดูแลงาน  งานวิจัยและบริการวิชาการ

 คุณวุฒิ :
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
            
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : molthira@webmail.npru.ac.th

              

นางสาวฐาปนี ซั่วเซ่งอี่
Miss Tapanee Suasangei

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   
ดูแลงาน  
งานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณวุฒิ :
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : kratay@webmail.npru.ac.th

               

นางสาวอัญธิกา เข็มเอก
Miss Aunthika Khemake
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา     

ดูแลงาน  งานห้องปฏิบัติการ NLRC & Simulation 

 คุณวุฒิ :
- วท.บ.  (ส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : Aunthika@webmail.npru.ac.th

              

นายพชรพล เกียรติกฤษฎากร
Mister Pacharapon Kiatkritsadakorn
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

ดูแลงาน   กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

คุณวุฒิ :
- ศศ.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034-109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
Email :  pacharapon@webmail.npru.ac.th