สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151078
Online User Online1
Today Today165
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month4,869
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,217
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

                  

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

                

นางสาวชุติ์ภิญกุญช์  เฉลิมชาติโภคิน
Miss Chupinkunch Chalermchardphokin  
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                          

คุณวุฒิ :
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : beauty_20bd@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ

               

นางสาววิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
Miss Wikanda  Mongmat
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                     
คุณวุฒิ :
- ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : wikanda.mongmat@gmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ


 

 

นางสาวโศรยา  นุ่มสร้อย
Miss Soraya  Numsoy

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   
คุณวุฒิ :
- วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : tongoo22@hotmail.com

ภาระงานที่รับผิดชอบ

นางสาวมณฑิรา  วุฒิพงษ์
Miss Molthira  Wuttipong

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา              
คุณวุฒิ :
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : molthira_ns@hotmail.com

 

นางสาวฐาปนี ซั่วเซ่งอี่
Miss Tapanee Suasangei

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา              
คุณวุฒิ :
- รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : kratay@webmail.npru.ac.th

              

นายอานนท์ ชูราศรี
Mr. Anon Churasri
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คุณวุฒิ :
- วท.บ.  (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : anonchurasri@webmail.npru.ac.th
    

นางสาวอัญธิกา เข็มเอก
Miss Aunthika Khemake
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา              
คุณวุฒิ :
- วท.บ.  (ส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
เบอร์โทรภายใน : 3565
E-mail : Aunthikakhemake@gmail.com