สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151245
Online User Online2
Today Today332
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month5,036
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,384
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
รองคณบดี
งานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ
รองคณบดี
ดูแลยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร