สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์






Statistics Statistics
786009
Online User Online1
Today Today213
Yesterday Yesterday2,146
ThisMonth This Month18,949
LastMonth Last Month13,311
ThisYear This Year18,949
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  สายสิทธิ์
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี
 

อาจารย์ศุภรัสมิ์  วิเชียรตนนท์
รองคณบดี