สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289910
Online User Online1
Today Today414
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,669
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,275
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลภู ถนอมสัตย์
รองคณบดี

ดูแลงานด้านยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์ 
รองคณบดี
ดูแลด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ
รองคณบดี
ดูแลด้านงานบริหาร
 
       
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรียม นมรักษ์
ผู้ช่วยคณบดี
ด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
อาจารย์ศิริพร  ฉายาทับ
ผู้ช่วยคณบดี
ดูแลงานสมรรถนะบุคลากรและประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ตริยศายลักษณ์
ผู้ช่วยคณบดี
ดูแลงานผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์