วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
282329
Online User Online1
Today Today109
Yesterday Yesterday166
ThisMonth This Month5,036
LastMonth Last Month6,665
ThisYear This Year32,580
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มาลินี จำเนียร
รองคณบดีดูแลงานจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์กรวรรณ  สุวรรณสาร
รองคณบดีดูแลงานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
รองคณบดีดูแลงานวิจัยและบริการวิชาการ
 

 

อาจารย์จุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา