วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์


Statistics Statistics
286826
Online User Online1
Today Today138
Yesterday Yesterday69
ThisMonth This Month3,355
LastMonth Last Month6,178
ThisYear This Year37,077
LastYear Last Year86,472

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
อาจารย์มาลินี จำเนียร
รองคณบดีดูแลงานจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์กรวรรณ  สุวรรณสาร
รองคณบดีดูแลงานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
รองคณบดีดูแลงานวิจัยและบริการวิชาการ
 

 

อาจารย์จุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา