สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
688054
Online User Online1
Today Today261
Yesterday Yesterday571
ThisMonth This Month8,404
LastMonth Last Month22,553
ThisYear This Year133,318
LastYear Last Year154,658

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา  จันทร์ขำ
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  สายสิทธิ์
รองคณบดี