สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
954770
Online User Online2
Today Today555
Yesterday Yesterday418
ThisMonth This Month34,247
LastMonth Last Month25,512
ThisYear This Year187,710
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และนวัตกรรมการพยาบาล
อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 

อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ

 

 

อาจารย์วิรญา อาระหัง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา