สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1504298
Online User Online2
Today Today13
Yesterday Yesterday309
ThisMonth This Month9,784
LastMonth Last Month15,144
ThisYear This Year62,986
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ

เป็นเลิศด้วยคุณภาพ  ในระดับสากล

 

พันธกิจ 
                     1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพ
                         และยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
                    2. สนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ด้านงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาล
                        ร่วมกับแหล่งฝึกและเครือข่าย เพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดีและสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน
                    3. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานการพยาบาลและยึดมั่น
                        ในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
                    4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
                        และชุมชนอย่างต่อเนื่อง
                    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยหลัก
                        ธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม