สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524508
Online User Online2
Today Today338
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,737
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,196
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

รู้จักองค์กร

           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙ จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม ปีพ.ศ.๒๕๑ ยกระดับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นสถาบันราชภัฏนครปฐม และปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามลำดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีปรัชญาที่สำคัญคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย และเป็นแหล่งความรู้ของประชาชน มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์  มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งสร้างความรู้เพื่อท้องถิ่นและปวงชน โดยมีพันธกิจ 4 ประการดังนี้

  1. จัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
  2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและประเทศ
  3. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

          สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบสุขภาพและการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพอย่างรวดเร็วของประเทศไทย ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรในหลายสาขาวิชา เช่น พยาบาล แพทย์ นักอาชีวอนามัย เป็นต้น ด้วยความตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพของจังหวัดนครปฐม จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนระดับประเทศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙เมื่อวันที่ ๒๙เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลิตบัณฑิตสาขาสุขภาพ และให้มีองค์กรรองรับการผลิตบุคลากรในสาขานี้ มหาวิทยาลัยฯจึงได้กำหนดจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และประกาศเป็นส่วนงานภายในฐานะเทียบเท่าคณะวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน ๑๙,๐๗๐ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ๑๘,๗๕๓ คน ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จำนวน ๓๑๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕) มีคณะที่รับผิดชอบ ๕คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์