สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1524595
Online User Online2
Today Today425
Yesterday Yesterday448
ThisMonth This Month11,824
LastMonth Last Month18,257
ThisYear This Year83,283
LastYear Last Year195,677

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรายละเอียดแยกรายวิชาดังตารางด้านล่าง (อยู่ระหว่างอัพโหลด)
ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

การสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพชุมชน

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
 พยาธิสรีรวิทยา

กระบวนการพยาบาล

จิตวิทยาสำหรับพยาบาล
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
การพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน1
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลมารดาและทารก
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
วิจัยและนวัตกรรมฯ
การพยาบาลชุมชน
การผดุงครรภ์
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 การรักษาโรคเบื้องต้น
 บริหารทางคลินิกและภาวะผู้นำ
 ปฏิบัติกรรักษาโรคเบื้องต้น
 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาฯ2
 ปฏิบัติการจัดการทางคลินิก
 ปฏิบัติการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการพยาบาลที่เลือกสรร

 อัพเดทล่าสุดเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567 12.00 น.