สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289750
Online User Online2
Today Today254
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,509
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,115
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงทางการพยาบาลฯ

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความคุณค่าในวิชาชีพพยาบาลและมีความประสงค์ในการผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ จึงได้เริ่มพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริงทางการพยาบาล ซึ่งเป็นห้องที่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และหุ่นที่ทันสมัยในการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลโดยการสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based-learning) ภายใต้กรอบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาล รวมถึงผู้เข้ารับอบรมประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ เกิดความเข้าใจ คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และฝึกทักษะปฏิบัติให้เกิดความคล่องแคล่วจนมั่นใจในการปฏิบัติที่สถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลต่อไป

 

 

 

Scan QR code    
เพื่ออ่านแบบรายงานการเรียนรู้เสมือนจริงทางการพยาบาล : การพัฒนาและการนำไปใช้ทางการพยาบาล (2565)