สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289749
Online User Online8
Today Today253
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,508
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,114
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
เรื่อง “การวิจัย Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World”

และ การประชุมสาขาพยาบาลศาสตร์
เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal”
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “การวิจัย Innovation และ Technologyเพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” และ การประชุมสาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 สถาบัน ได้แก่

1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม

3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
8) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
10) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
12) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
13) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
14) เทศบาลเมืองนครปฐม
 

Download เอกสารประกอบ

1) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพยาบาลศาสตร์
2) กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพยาบาลศาสตร์
3) กำหนดการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล (8 กรกฎาคม 2565)
4) คู่มือการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกล

5) ภาพพื้นหลังงานประชุมวิชาการ

6) เอกสารประกอบการประชุม
7) นวัตกรรมทางการพยาบาล

8) แนวปฏิบัติที่ดี