สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151073
Online User Online1
Today Today160
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month4,864
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,212
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
เรื่อง “การวิจัย Innovation และ Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World”

และ การประชุมสาขาพยาบาลศาสตร์
เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal”
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “การวิจัย Innovation และ Technologyเพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” และ การประชุมสาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal” วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 14 สถาบัน ได้แก่

1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม

3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
8) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
10) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
12) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
13) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
14) เทศบาลเมืองนครปฐม
 

Download เอกสารประกอบ

1) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพยาบาลศาสตร์
2) กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพยาบาลศาสตร์
3) กำหนดการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล (8 กรกฎาคม 2565)
4) คู่มือการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกล

5) ภาพพื้นหลังงานประชุมวิชาการ

6) เอกสารประกอบการประชุม
7) นวัตกรรมทางการพยาบาล

8) แนวปฏิบัติที่ดี