สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1289893
Online User Online2
Today Today397
Yesterday Yesterday533
ThisMonth This Month10,652
LastMonth Last Month11,669
ThisYear This Year44,258
LastYear Last Year237,774

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

"ปรัชญาการศึกษา"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


"มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับความเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม
นำไปสู่การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของสังคม"

 

Nakhon Pathom Rajabhat University