สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
1151229
Online User Online4
Today Today316
Yesterday Yesterday531
ThisMonth This Month5,020
LastMonth Last Month18,622
ThisYear This Year143,368
LastYear Last Year240,801

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

"ปรัชญาการศึกษา"
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


"มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับความเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม
นำไปสู่การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของสังคม"

 

Nakhon Pathom Rajabhat University