สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
893531
Online User Online1
Today Today139
Yesterday Yesterday467
ThisMonth This Month14,713
LastMonth Last Month14,613
ThisYear This Year126,471
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  สายสิทธิ์
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี
 

อาจารย์ศุภรัสมิ์  วิเชียรตนนท์
รองคณบดี