สายตรงคณบดี (ข้อร้องเรียน)

รูปภาพคณะพยาบาลศาสตร์

วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์Statistics Statistics
855901
Online User Online3
Today Today111
Yesterday Yesterday314
ThisMonth This Month8,560
LastMonth Last Month13,701
ThisYear This Year88,841
LastYear Last Year212,324

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  สายสิทธิ์
รองคณบดี
อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด  ชูพรม
รองคณบดี
 

อาจารย์ศุภรัสมิ์  วิเชียรตนนท์
รองคณบดี